څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

جنگ (165)کتاب نویسنده کتابخانه
 بیگانگان در افغانستان  محمد شریف منصور محمد شریف منصور
 جنگ و آینده ملت ما  دکتور همایون اسلمزاده حاجی محمد راحت
 From war economy to peace economy  by Jonathan Goodhand, SOAS, University of Lo سیف الله فضل
 ماین لمړی ګڼه  حاجی فضل کریم فضل سیف الله فضل
 Russia's Barbarisim in Afghanistan  national committee for human right سیف الله فضل
 حکومته المجاهدین  بین التطلعات والعقبات سیف الله فضل
 جنگ سر نوشت ساز قادسیه  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 جنگ سر نوشت ساز قادسیه  امیر حسین خنجی سیف الله فضل
 AFGHANISTAN Paying for the Talibans Crimes  HUMAN RIGHTS WATCH سیف الله فضل
 afghanistan and the reconstruction problems after the war  the institute of stratigic studies سیف الله فضل
 Appraisal of second Livestock development project AFGHANISTAN  ,iKfda tast an<,f Routh Atrita Rrgi4mal Offu سیف الله فضل
 afghanistan russia is vietnam  david chaffets سیف الله فضل
 جګړه او سوله  لیف نیکولایوویج تولستوی ترجمه لطیف بهاند سیف الله فضل
 اوربند 1  دانش خپرندویه ټولنه سیف الله فضل
 قواعد بین المللی برای تمام جوانب درگیر در جنگ  - سیف الله فضل
 موسسه اعمار مجدد میهن  نامه سیف الله فضل
 Afghan studies Volume 1  Society of afghan studies/ Londan سیف الله فضل
 AfghanistanKUNDU KHANABAD Irrigation Feasibility Stud  AFGHANISTAN CENTRE AT KABULUNIVERSITYiIIItIh سیف الله فضل
 AFGHANISTAN: AFTER THE RUSSIANS*  Mobin Shorish سیف الله فضل
 afghanistan five years of occupation  ARIC سیف الله فضل
 International Workshop on Assistance to Disabled refugees  Provincial Report (NWFP) on Disabled Afghan سیف الله فضل
 AFGHANISTAN An Enduring Tragedy  UNITED NATIONS سیف الله فضل
 مختصر های تعلیمات سواری برای شاگردان سواری مکتب فنون حربیه  حسن تحسین و السید محمود سامی سیف الله فضل
 در آزمونگاه  ملکزاده سیف الله فضل
 AFGHAN WOMEN REFUGEES AND THE CONFLICT  NASREEN GHUFRAN سیف الله فضل
 Mission to Ghazni Province  Jaghori and Malistan سیف الله فضل
 خریطه  احمد موسی یوسفزی سیف الله فضل
 تعلیم و تربیه اخپوری منفرد برای احصار نمودنش به محاربه  در مطبعه مکتب فنون حربیه سیف الله فضل
 میزک جنگی پلتن  گل محمد خان سیف الله فضل
 Building peace and civil society in Afghanistan  Asia society سیف الله فضل
 جنگ و آینده ملت ما  دکتور همایون اسلمزاده سیف الله فضل
 ششششش  ییییی سیف الله فضل
 نبرد سارد  علی شایان سیف الله فضل
 پیر چنگی  دکتر سید صادق گوهرین سیف الله فضل
 Small US units lure Taliban into losing battles  Scott balduaf سیف الله فضل
 The Rule of the Gun  Human rights watch briefing paper سیف الله فضل
 صفت نامه يا جنگنامه درويش محمد خان غازی  قاضی محمد سالم سیف الله فضل
 Rehabilitation ad reconstruction of Afghanistan  S. Barakat and A. Strand سیف الله فضل
 اصول و اساسنامه وظایف اتحادیه ملی حمایه جنگ زدهگان و مصیبت دیده گان  تحادیه ملی حمایه جنگ زدهگان و مصیبت دیده گان سیف الله فضل
 PRODUCT llANDJJlNG OF DRIED FRUITS AND EDIBL.!~ :NUTS IN THE DEMOCRATI  Mr. Leighton Smith سیف الله فضل
 Herat After 18 years: 29August-1 september1994  Nancy Hatch Dupree سیف الله فضل
 The Ongoing War in Afghanistan: New Refugee Influx to Pakistan  Steve Segal and Bobbi Thami سیف الله فضل
 Notes from a bombed area  Maria soderberg سیف الله فضل
 Tiptoeing Through Afghanistan : The Future of UN State- Building  International Peace 1caden1y سیف الله فضل
 THE SALVATION ARMY  AFGHAN REFUGEE ASSISTANCE PROJECT PAKISTAN سیف الله فضل
 جنگ جهاني دوم / جهان پس از استالينگراد  پویا غیابی مصطفی عمرزی
 جانبازان شيميايي  شهریار خاطری - محمد حیدریان مقدم مصطفی عمرزی
 انقلاب گیلان و قیام جنگلیها  اسماعیل رائین سیف الله فضل
 جنگهای جهانی اول و دوم  کامران فانی سیف الله فضل
 نواب عزیز جنگ بهادر  مولوی احمد عبدالعزیز نائطی سیف الله فضل
 فارس و جنگ بین المللی  ب سیف الله فضل
 فارس و جنگ بین المللی رکن زاده آدمیت  دلیران تنگستانی سیف الله فضل
 جګړه او سوله  لیف نیکولایوویچ تولستوی سیف الله فضل
 کتاب جنگ روم و روس  در مطبعه دارالسلطنه کابل زیور طبع پوشید حاجی محمد راحت
 میزک قواعد طرم جنگی توپخانه  نامعلوم حاجی محمد راحت
 میزک جنگی پلتن  گل محمد خان حاجی محمد راحت
 تجدد و ترقی اسلحه متنوعه  سید محمود سامی حاجی محمد راحت
 بحث اخپور از تعلیمات پیاده  سید محمود سامی حاجی محمد راحت
 جنگنامه  محمد غلام غلامی حاجی محمد راحت
 جنگ سرنوشت سازقادسیه  امیر حسین خنجی حاجی محمد راحت
 جنه ساید مردم کشی  حسین مشرف حاجی محمد راحت
 جنگ و صلح جلد دوم  سایت انترنتی 98 آی ای حاجی محمد راحت
 جنگ و صلح  لئون تالستوی ترجمه سروش حبیبی حاجی محمد راحت
 جنگهای جهانی اول و دوم  کامران فانی حاجی محمد راحت
 جنگ و آینده ملت ما  دکتور همایون اسلمزاده حاجی محمد راحت
 why does the afghan civil war still drag on ?  m. hassan kakar سیف الله فضل
 صدجنگ بزرگ تاریخ  علی غفوري حاجی محمد راحت
 کتاب جنگ روم و روس  الامر شهریاری حاجی محمد راحت
 جنگنامه  محمد غلام غلامی حاجی محمد راحت
 سپاه هندوکش  عبدالشکور نوابی سیف الله فضل
 OPIUM POPPY CULTIVATION IN CENTRAL HELMAND, AFGHANISTAN: A CASE STUDY  unknown حاجی محمد راحت
 په جنګ دی اوراولګی  اکبر سیال حاجی محمد راحت
 شهید پیغام  ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان حاجی محمد راحت
 کی.جی.بی. اور کا مظالم  موسی خان جلالزی حاجی محمد راحت
 اردوی ملی  برید جنرال عبدالوحد خرم حاجی محمد راحت
 operation salam programme for 1991  united nations حاجی محمد راحت
 زخم خونین تحولات نظامی جهاد افغانستان  عبدالحفیظ منصور سیف الله فضل
 طالبان  مولوی حفیظ الله حقانی حاجی محمد راحت
 هفته جنګ  عبدالله بصیر غور حاجی محمد راحت
 Analysis of Wheat Price Changes in Afghanistan  Islamabad حاجی محمد راحت
 Bombing Raids by AFGHAN AIRCRAFT inside PAKISTAN  unknown حاجی محمد راحت
 تاکتیک های حمله و دفاع  از انتشارات شورای ولایتی کابل سیف الله فضل
 the soviet-afghan war  unknown حاجی محمد راحت
 سلاح پیاده و تخنیک ان  محرم حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 آنکه در پای خورشید خوابید  فاروق حریق سیف الله فضل
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 سلاح پیاده و تخنیک آن  محرم حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 کنجکه  اسلم تاثیر افریدی حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 ماین  ارگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 Mine Action Programme for Afghanistan  United Nations حاجی محمد راحت
 ماین  معلوم نیست حاجی محمد راحت
 THE SA.LVATION ARMY  PESHAWAR حاجی محمد راحت
 سلاح توپچی و طرز استعمال آن- مسلسل 1  جگړن محمد زمان(یوسفی) جکتورن مخمد کریم حاجی محمد راحت
 paying for the taliban crimes  ACKU حاجی محمد راحت
 غالب جنگ غازی نواب احمد خان بنگیش  عبدالشکور رشاد حاجی محمد راحت
 جنگ داخلی افغانستان چگونه پایان خواهد یافت  کاندیدای اکادیمیسن محمد صدیق روهی سیف الله فضل
 آموزش ابتدایی جنگلداری  انجینر محمد اسمایل نصری حاجی محمد راحت
 جنگ و آینده ملت ما  دکتور همایون اسلمزاده حاجی محمد راحت
 باروت خبری کوی  ح.وحدت وردک حاجی محمد راحت
 people on war  green berg research حاجی محمد راحت
 Mine clearance programme afghanistan  UNOCHA سیف الله فضل
 impact of armed conflict on afghan children  save the children sweden حاجی محمد راحت
 اطلاعیه  جهاد افغانستان حاجی محمد راحت
 افغانستان  ماریک سیلونسکی سیف الله فضل
 Taliban talks  Mona k.shiekh حاجی محمد راحت
 The Salvation Army  Afghan refugee assistance project Pakistan حاجی محمد راحت
 شورای نظار و جنگ جلال آباد  کمیته فرهنگی شورای نظار جمهوریت اسلامی افغان حاجی محمد راحت
 مصالحه و یا ادامه جنگ  کبیر رنجبر حاجی محمد راحت
 Mine Action in Afghanistan: A Success Story in Danger  UNMAS حاجی محمد راحت
 Strategy Development Workshop  Jason H.Campbell حاجی محمد راحت
 Environment and Human Development in Afghanistan  Daud S. Saba, M.Sc., Ph.D. حاجی محمد راحت
 پیامهای تسلیت  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 THE IMPACT OF CONFLICT ON CHILDREN IN AFGHANISTAN  Patricia Sellick حاجی محمد راحت
 wartime suffering patterns of violations in Afghanistan  royal Norwegian Embassy حاجی محمد راحت
 The Taliban Beyond the Pashtuns  Addressing International Governance Challeng حاجی محمد راحت
 The ten dollar Talib and women rights  Afghan women and the risk of rintigration حاجی محمد راحت
 جنگ و آینده ملت ما  دکتور همایون اسلمزاده حاجی محمد راحت
 جنگ نامقدس امریکا  جعفر رسولی حاجی محمد راحت
 روسها در پنجۀ خشم تکاوران شمشیر بکف افغان  عبدالحی خراسانی سیف الله فضل
 در آزمونگاه  ملکزاد سیف الله فضل
 داستاد سیاف وینا  -- سیف الله فضل
 جنگ قدرت  لعلستانی حاجی محمد راحت
 جنگ جلال آباد  شاه محمود خود حاجی محمد راحت
 رویدادهای جهاد افغانستان  پوهاند داکتر علمی سیف الله فضل
 افغانستان، روزهای سقوط  حسین دهباشی سیف الله فضل
 منول اعمار صلح و حل منازعات  عبدالغنی تاج مصطفی عمرزی
 مشکل ماین ها  بلال مجددی مصطفی عمرزی
 ماین پیژندنه - شناخت ماین  UN مصطفی عمرزی
 جگړه  محمد رحیم پښتونیار مصطفی عمرزی
 میزک قواعد طرم جنگی توپخانه - 1303 قمری  حاجی میر احمد گران شنود مصطفی عمرزی
 مسائل در باب تعلیم و تربیهء اخپوری منفرد ... - 1300 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 مختصر‌هاى تعليمنامۀ سوارى به حال مسوده - 1302 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 شبخون افغان - 1329 شمسی  لیدی سیل مصطفی عمرزی
 جنگ عراق و ایران  عبدالحلیم «ابو غزاله» مصطفی عمرزی
 جنگ كريمه و انحطاط روسيه  عبدالله «شهبازی» عبدالله شهبازی
 خود کشی ، ٳنتحاری ، ٳستشھادی  الحاج امین الدین و داکتر صلاح الدین سعیدی امین الدین سعید افغانی
 صحبت استاد باشاگردان  شورای ثقافتی جهاد افغانستان داکتر محمد علی ابدالی
 انقلاب اسلامی ما و رسالت جهانی آن  سیدحسن انوری داکتر محمد علی ابدالی
 اسیر روسی  داکتر محمد ظاهر صدیق داکتر مریم زبردست
 Consultation meeting on the elimination of gender based violence  UNIFEM حاجی محمد راحت
 موشک بالستيك اسكاد و سامانه هاي پرتاب آن  استيون زالوگا داکتر مریم زبردست


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us