څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

اسناد تاریخی (201)کتاب نویسنده کتابخانه
 CONYE\TTION BETWEEN THE UNITED KIVG- DOM AND RUSSIA RELATING Tn PE1iSI  Ratifications exchanged at St. Petersburgh سیف الله فضل
 Treaty Relations with Afghanistan  London, May 6, 1930 سیف الله فضل
 Amending the United Kingdom/Afghanistan Loan Agreement 1970  Treaty Series No. 56 (1971) سیف الله فضل
 Interest-free loan between Afghanistan and Great Britain  British Embassy Kabul سیف الله فضل
 ANGLO-AFGHAN TRADE CONVENTION  TREATY SERIES No. 21 ( 1923) سیف الله فضل
 TREATY BETWEEN THE BRITISH AND AFGHAN GOVERNMENTS.  TREATY SERIES No. 19 ( 1922). سیف الله فضل
 ویرانگری  مصطفی عمرزی مصطفی عمرزی
 د ژنیو و توافقاتو سندونه  اسناد رسمی دولتی سیف الله فضل
 -  نامعلوم سیف الله فضل
 پیام تبریکیه وزیر امور داخله  پولیس سیف الله فضل
 اعلان برای دستگیری بچۀ سقاو  مرحوم رحمت الله پوپل سیف الله فضل
 Embassy in Karachi  نامعلوم سیف الله فضل
 notes on shortugai  louis dupree سیف الله فضل
 Back to School Program  Afghan Basic Competency سیف الله فضل
 Afghan Embassy  -- سیف الله فضل
 documentation  writers سیف الله فضل
 متن كامل وصيت‌نامهء دكتر علي شريعتي  علي شريعتي مصطفی عمرزی
 ديوار نوشته هاي انقلاب  . مصطفی عمرزی
 اسناد، سخن مي گويند  چریک های فدایی خلق ایران مصطفی عمرزی
 متن سخنرانی جگتورن محمد اسماعیل  جمعیت اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 112/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 111/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 110/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 109/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 108/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 107/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 106/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 105/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 104/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 103/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 102/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 101/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 100/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 99/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 98/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 97/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 96/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 95/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 94/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 93/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 92/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 91/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 90/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 89/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 88/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 87/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 86/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 85/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 84/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 83/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 82/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 81/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 80/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 79/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 78/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 77/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 76/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 75/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 74/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 73/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 72/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 71/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 70/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 69/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 68/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 67/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 66/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 65/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 64/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 63/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 62/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 61/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 60/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 59/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 58/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 57/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 56/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 55/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 54/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 53/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 52/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 51/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 50/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 49/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 48/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 47/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 46/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 45/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 44/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 43/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 42/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 41/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 40/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 39/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 38/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 37/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 36/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 35/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 34/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 33/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 32/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 31/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 30/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 29/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 28/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 27/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 26/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 25/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 24/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 23/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 22/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 21/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 20/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 19/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 18/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 17/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 16/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 15/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 14/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 13/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 12/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 11/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 10/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 9/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 8/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 7/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 6/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 5/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 4/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 3/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 2/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 1/112- American embassy documents from 70s  American embassy داکتر مریم زبردست
 Atlassian Documentation  Bit Bucket Documentation سیف الله فضل
 اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دورۀ افشاریه  محمد رضا نصیری سیف الله فضل
 کتاب بارودسازی  مترجمان افغانستان بفرمان امیر عبدالرحمان خان حاجی محمد راحت
 تردید شایعات باطله شاه مخلوع عین فیصله ۵ لویه جرګه ۱۳۰۹  اسناد تاریخی حاجی محمد راحت
 کابل انجمن  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا سیف الله فضل
 سواد معاهده دولتین افغانستان و ایران  اسناد دولتی حاجی محمد راحت
 حقیقت انقلاب ثور 128  ازگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستا حاجی محمد راحت
 احصائیوی کالنی 1387  اداره مرکزی احصائیه حاجی محمد راحت
 اعلام کابینۀ موسی شفیق  -- حاجی محمد راحت
 د هند د کتابخانو پښتو خطی نسخی  زلمی هیوادمل حاجی محمد راحت
 تدویر چهاردهمین پلینوم کمیته مرکزی س. د.ج.  ثاقب حاجی محمد راحت
 د خلق چرچم د جنایاتو ژوندی اسناد  انجنیر میرویس وردک حاجی محمد راحت
 اصطلاحات رای دهندگان  انتخابات 1383 حاجی محمد راحت
 مامور آبی  اسناد رسمی دولتی حاجی محمد راحت
 منشور  حزب اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 پروتوکول دیپلوماتیک  محمد شفیع حاجی محمد راحت
   حاجی محمد راحت
 د بشری حقوقو نری وال اسناد  د افغانستان د بشری حقوقو او چاپریال ساتنی حاجی محمد راحت
 یونو  دکتر عبدالحکیم طبیبی حاجی محمد راحت
 Afghanistan Narcotics and U.S. Policy  CRS ReQort for Congress حاجی محمد راحت
 سوابق و اسناد موصوع آب از رود هلمند  اکبر شاه حاجی محمد راحت
 میثاق هوانوردی ملکی بین المللی  محمد اسمعیل نوسان حاجی محمد راحت
 compilation of the veterinary sub-committee documentation  ACBAR حاجی محمد راحت
 mission report afghanistan  C.S hakansson حاجی محمد راحت
 گزارش سالانه وزارت مخابرات  اسناد دولتی حاجی محمد راحت
 Afghanistan the decimation of a people  Marek sliwinsky حاجی محمد راحت
 Afghanistan policy brief  Center international cooperation حاجی محمد راحت
 زاپور هییت عامل راجع به عملیات سال ۱۳۳۶  پشتنی تجارتی بانک حاجی محمد راحت
 Drought and displacement in Afghanistan  WFP حاجی محمد راحت
 اعلامیه علما داخل و خارج کشور افغانستان بمناسبت افشای تو طیه های جدید  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 کارکن وترنری به سطح قریه یا (VLV )  دافغانستان ددوباره آبادی امدادی کمیته حاجی محمد راحت
 متن بیانیۀ ښاغلی محمد داود رئیس دولت و صدراعظم در 26 سرطان  -- سیف الله فضل
 خلاصۀ اخبار وطن عزیز  سفارتکبرای افغانستان در واشنگتن حاجی محمد راحت
 مونږ لاندی کسان هر یوه ۱- برهان الدین ربانی د جمعیت اسلامی مشر ۲- انجن  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان حاجی محمد راحت
 قرارداد خرید نعنا  سفارت کبرای افغانستان - واشنګتن حاجی محمد راحت
 پیشنهادات  جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد راحت
 متن بیانیه نور محمد تره کی رئیس شورای انقلابی و صدراعظم جمهوری دموکرات  رادیو افغانستان حاجی محمد راحت
 ارمغان جمهوری  سفارت افغانستان در واشنگتن حاجی محمد راحت
 فرمان پادشاهی  دولت افغانستان حاجی محمد راحت
 اطلاعیه جمیعت اسلامی افغانستان مشهد  جمهیت اسلامی افغانستان- مشهد حاجی محمد راحت
 Report of PRA Training in Gardez  Afghan lnkishaafee Tarbiawee Markaz حاجی محمد راحت
 Republic of Afghanistan Message 1974  Daoud New year massage حاجی محمد راحت
 خط فرهنگ  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 معلوم نست  ذبیح بهروز حاجی محمد راحت
 یاداشت های من  مطبعه دولتی حاجی محمد راحت
 فهرست اسناد تاریخی آرشیف ملی افغانستان 2  عبدالله نجرابی سیف الله فضل
 فهرست اسناد تاریخی آرشیف ملی افغانستان 1  عبدالله نجرابی سیف الله فضل
 فهرست نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان 1  محمد اعظم افضلی سیف الله فضل
 فهرست نسخ خطی آرشیف ملی افغانستان 2  محمد اعظم افضلی، محمد انور نیر سیف الله فضل
 تحقيقى پيرامون سوابق تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورند  سید خلیل الله هاشمیان مصطفی عمرزی
 اسناد برگزیدهء دوران قاجاریه  ابراهیم صفایی مصطفی عمرزی
 جعلیات در پاسارگاد  حسام زندی - مسعود صابری - اکبر توکلی بنیان اندیشی
 تخت جمشید، بنای ناتمام  حسام زندی - مسعود صابری بنیان اندیشی
 متن سخنرانی عزیز الله مبشر  حرکت اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 بالاحصار کابل  برید جنرال وود برن مصطفی عمرزی
 معاهدهء عدم تعرض مسمی به پیمان سعدآباد طهران - 1316 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 عیناٌ نطق اعلی حضرت محمد نادرشاه غازی به ... - 1310 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 هفته نامهء حبیب الاسلام - از 6 حوت 1307 الی 10 میزان 1308 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 سوال و جواب دولتی و بند و بست سلطنتی - پشتو / 1303 ق  ملا غلام جان لمقانی مصطفی عمرزی
 فیصلهء جرگهء منعقدهء سمت جنوبی - 1312 ش  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 ائتلافنامۀ دائرۀ وزیر معارف نفیسۀ جمهوریۀ فرانسه با حکومت شاهی افغان  مطبعۀ قزارت معارف مصطفی عمرزی
 اسناد تصویری شهر های ایرانی دورهء قاجار  کار پنج دانشمند ایرانی مصطفی عمرزی
 The Lie Became Great  Oscar White Muscarella بنیان اندیشی
 پاپیروس ها  جفری خان بنیان اندیشی
 به ملت عزیزم  شاه امان الله مصطفی عمرزی
 یانیق تپه - 2  آیدین «تبریزی» حنیف شفاعتی
 یانیق تپه - 1  آیدین «تبریزی» حنیف شفاعتی
 این جا کلیسا است  آیدین «تبریزی» حنیف شفاعتی
 امپراتوری های بادکنکی!  آیدین «تبریزی» حنیف شفاعتی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us