څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries

آموزش (213)کتاب نویسنده کتابخانه
 دری صنف سوم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف اول - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف دوم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 تاریخ صنف 12 - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف یازدهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف دهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف نهم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف هشتم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 زبان و ادبیات دری صنف هفتم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف ششم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 دری صنف چهارم - 1396  دولتی مصطفی عمرزی
 رهنمای سبزی کاری در پکتیا  ب. لیپمن مصطفی عمرزی
 دری - خواندن و نوشتن هجایی  گلجان ورور وردگ مصطفی عمرزی
 روش تدریس مضمون دری در صنوف ابتدائیه  زرغونه سلیمان خیل مصطفی عمرزی
 حفاظت آثار سفالی  استن اُتن ولتر مصطفی عمرزی
 د تدریس لارښود - ریاضي د پنځم ټولګی لپاره  محمد عارف یادگاری - شاه محمد مصطفی عمرزی
 ریاضی - صنف پنجم  دولتی مصطفی عمرزی
 حساب - د دوهم ټولګی لپاره  شاه محمد مصطفی عمرزی
 ریاضی - صنف ششم  شاه محمد مصطفی عمرزی
 ریاضی - د شپږم ټولګی لپاره  . مصطفی عمرزی
 ریاضی - د پنځم ټولګی لپاره  . مصطفی عمرزی
 رهنمای تدریس زبان دری برای معملین مکاتب  IRC /FEP مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف چهارم  عبدالحفیظ توکل مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف دوم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 قرائت دری - صنف پنجم   عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف دوم  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف ششم  محمد ظاهر صدیق - عبدالسبحان سبحانی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف پنجم  عبدالحفیظ - نثار احمد مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف ششم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 قرائت دری و ریاضی برای صنف اول   اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف سوم  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف اول  خالد کاپیسایی مصطفی عمرزی
 ریاضی برای صنف چهارم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 دری برای صنف چهارم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 دری و ریاضی برای صنف سوم   دولتی مصطفی عمرزی
 ریاضی برای صنف ششم  اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف سوم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف ششم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف چهارم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف دوم  . مصطفی عمرزی
 قابلیت های اساسی آموزش دری - صنف پنجم  . مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم   محراب الدین فرزام مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم / دری صنف چهارم  محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم / دری صنف سوم   محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 دری صنف دوم   محمود ذهین اکسوس مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری 1 - 2 / سوادآموزی کلان سالان  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری صنف اول  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری صنف ششم  گلالی امیری مصطفی عمرزی
 دری صنف پنجم   غلام دستگیر خاورین مصطفی عمرزی
 دری صنف چهارم   محمود ذهین مصطفی عمرزی
 دری 2 / سوادآموزی کلان سالان - برای زنان   امان الله آذر مصطفی عمرزی
 دری 1 / سوادآموزی کلان سالان  امان الله آذر مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف هفتم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 دری برای صنف هشتم  عبدالواحد قادری مصطفی عمرزی
 طرح تطبیقی دستور زبان دری برای معلمان  م. ا نگارگر مصطفی عمرزی
 مجموعه ی سمینار علمی لسان پشتو و دری - بخش دوم: دری  H.E.P مصطفی عمرزی
 قرائت دری برای صنف دوم - 1378  دولتی مصطفی عمرزی
 5/5- تعلیم العربیه  عبدالله سلیمان سیف الله فضل
 4/5- تعلیم العربیه  عبدالله سلیمان سیف الله فضل
 3/5- تعلیم العربیه  عبدالله سلیمان سیف الله فضل
 2/5- تعلیم العربیه  عبدالله سلیمان سیف الله فضل
 1/5- تعلیم العربیه  عبدالله سلیمان سیف الله فضل
 3/3- زن مظلوم همیشهٔ تاریخ  لیلا شاهپورنژاد داکتر مریم زبردست
 2/3- زن مظلوم همیشهٔ تاریخ  لیلا شاهپورنژاد داکتر مریم زبردست
 1/3- زن مظلوم همیشهٔ تاریخ  لیلا شاهپورنژاد داکتر مریم زبردست
 Agricultural Cooperative Development  FAO مصطفی عمرزی
 عضوي کیمیا / دولسم ټولګی  د پوهني وزارت مصطفی عمرزی
 Pro Git  scott chacon مصطفی عمرزی
 Practical Guide to Common Medical Problems  Dr. Malte L Van Blumroeder مصطفی عمرزی
 د ساختماني موادو ځیني مهمي ازمویني  محب الله رحمت مصطفی عمرزی
 د ساختماني کیفیت اداره څه شی ده؟  ناشناس مصطفی عمرزی
 کیمیا - نهم ټولګی  د پوهني وزارت مصطفی عمرزی
 تاریخ - یوولسم ټولګی  د پوهني وزارت مصطفی عمرزی
 15/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 14/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 13/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 12/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 11/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 10/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 9/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 8/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 7/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 6/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 5/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 4/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 3/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 2/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 1/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو  انجنیر وحید دریاب حاجی محمد راحت
 آموزش کلمات زبان دری  انجنیر وحید دریاب داکتر مریم زبردست
 آموزش اعداد و شمارش  انجنیر وحید دریاب داکتر مریم زبردست
 آموزش اشکال حروف زبان دری  انجنیر وحید دریاب داکتر مریم زبردست
 آموزش الفبای دری  انجنیر وحید دریاب داکتر مریم زبردست
 کرم-ابریشمی  منیژه میرزاده زینب نیک بین
 روش های سالیابی در باستان شناسی  فرانک بحرالعلومی شاپورآبادی مصطفی عمرزی
 سواد ابتدایی برای زن ها  مکتب ابتدائیه ی آریانا مصطفی عمرزی
 رهنمای معلم  آسیه غوثی میاخیل مصطفی عمرزی
 د لویانو دپاره حساب 1 / دوهمه برخه  BEFARE مصطفی عمرزی
 د قضیې په رڼا کې ښوونه او روزنه  س.ب ایکانایاکی مصطفی عمرزی
 د ښوونکی لارښود - 1  عبدالوکیل حنیفی مصطفی عمرزی
 د سواد آموزۍ کومکي رسالې  آسیه غوثی میاخیل مصطفی عمرزی
 روش نقد  علی صفایی حائری مصطفی عمرزی
 روښانه لاړه  موسسه ی USA مصطفی عمرزی
 آموزش خواندن و نوشتن  آسیه غوثی میاخیل مصطفی عمرزی
 رهنمای تدریس بیایید خواننده شوییم  عبدالحمید ممنون مصطفی عمرزی
 بیاموزیم تا بیاموزانیم!  سید محمد ابراهیم بامیانی مصطفی عمرزی
 میکروب ها به شکم احمد حمله برده اند  مرکز مواد تعلیمات صحی مصطفی عمرزی
 مادر احمد به مقابل میکروب ها مبارزه می کند  مرکز مواد تعلیمات صحی مصطفی عمرزی
 میکروب ها بسیار خورد اند  مرکز مواد تعلیمات صحی مصطفی عمرزی
 اصول تدریس حساب در مکاتب ابتدایی  غلام صدیق موسی خیل مصطفی عمرزی
 میکروب ها در کجا زنده گی می کنند؟ - برای صنوف ابتدائی  نامعلوم مصطفی عمرزی
 معیوبینو لپاره د لیک لوست زده کړه  میا شمس الضحاء سعید مصطفی عمرزی
 مشورت های میتودیک برای معلمان تاریخ و جامعه شناسی  دیپارتمنت تاریخ و جامعه شناسی مصطفی عمرزی
 زده کړو چې ور زده کړو!  سید محمد ابراهیم بامیانی مصطفی عمرزی
 د تدریس کومکی مواد  سعد الله صاحب زاده مصطفی عمرزی
 پدر احمد، نظافت و پاکی را می آموزاند - صنوف ابتدائیه مکاتب  مرکز مواد صحی مصطفی عمرزی
 بار کج به منزل نمی رسد  عبدالحمید ممنون مصطفی عمرزی
 اسد و نسیم  عبدالحمید ممنون مصطفی عمرزی
 داس و وورد پرفکت  فرید احمد علم ستانیزی مصطفی عمرزی
 آموزش مقدماتی کمپیوتر  عبدالباری قاری زاده مصطفی عمرزی
 خدمات سفر و گردشگری  سازمان پژوهش و برنام ریزی آموزشی مصطفی عمرزی
 آموزش آتش نشان  محمد بخشی مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس ولدینگ کاری  یونسکو مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس نجاری  یونسکو مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس رادیو سازی  یونسکو مصطفی عمرزی
 رهنمای کورس ترمیم انجن های دیزلی  یونسکو مصطفی عمرزی
 د ولډینګ کولو د کورس رهنما  یونسکو مصطفی عمرزی
 د ړادیو جوړولو د کورس رهنما  یونسکو مصطفی عمرزی
 د حلبی سازی د کورس رهنما  یونسکو مصطفی عمرزی
 د ترکاڼی د کورس رهنما  یونسکو مصطفی عمرزی
 د بنایی (معماری) د کورس رهنما  یونسکو مصطفی عمرزی
 تاکتیک های حمله و دفاع  حرکت اسلامی افغانستان مصطفی عمرزی
 ندای طلبهء معارف یا حقوق ملت - نسخهء قدیمی   غلام محی الدین مصطفی عمرزی
 نباتات - دوم رشدیه / 1306 شمسی  سید علی اختر خان مصطفی عمرزی
 مقیاسات جدیده - 1300 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 مسائل هر روزهء تدریس - 1306 شمسی  پروفیسر اوشی مصطفی عمرزی
 مراة الارض - 1323 قمری   نشر دولتی مصطفی عمرزی
 مختصر جغرافیای عمومی - 1333 قمری  محمود طرزی مصطفی عمرزی
 کلید تجوید - برای متعلمان رشدیه / 1304 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کلیات و اصطلاحات فقیهه - 1300 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 کتاب رسم - دوم ابتدائیه / 1299 شمسی  غلام محمد خان رسام مصطفی عمرزی
 کتاب الفبای ترکی - 1299 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 قواعد فقهیه - مسلکی رشدیه / 1309 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 قرائت - به زبان ترکی - مکاتب ملکی و عسکری / 1336 قمری   محمد نظیف مصطفی عمرزی
 علم الاشیاء - پنجم و ششم ابتدائیه / 1301 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 طریق استعمال مفید پشم - 1310 شمسی  نور الله خان مصطفی عمرزی
 شهاب الحساب - 1303 قمری   نشر دولتی مصطفی عمرزی
 سیر نبوی - سوم رشدیه / 1306 شمسی  عبدالحق مصطفی عمرزی
 هندسهء مسطحه - هفتم رشدیه / 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 علم حساب - نسخهء قدیمی احتمالاً چاپ هند  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 سراج العقائد - اول ابتدائیه / 1340 قمری   قاضی حبیب الله مصطفی عمرزی
 سراج العقائد - سال سوم / نسخهء قدیمی چاپ لاهور  عبدالرب مصطفی عمرزی
 رهنمای خط - 1333 شمسی  محمد ابراهیم خلیل مصطفی عمرزی
 رسالهء سوم دینیات - سوم ابتدائیه / 1326 قمری  عبدالعلی مصطفی عمرزی
 رسالهء حفظ الصحه - 1300 شمسی  محمد اکرم مصطفی عمرزی
 رسالهء اول دینیات - مکاتب نسوان / 1301 شمسی  سید محمد داوود الحسینی مصطفی عمرزی
 رسالهء اول دینیات - مکاتب ابتدائیه / 1335 قمری  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 رسالهء اصول تربيه - 1302 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 خلاصهء تاریخ انبیا - سوم ابتدائی / 1306 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 خلاصهء تاریخ وطن - مکاتب ابتدائیه / 1339 قمری   سید محمد هاشم مصطفی عمرزی
 خلاصهء یت نظام از کتب عسکریهء عثمانیه / 1302 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 حیرت اقرا - 1315 قمری   به اهتمام گل محمد خان محمدزائی مصطفی عمرزی
 جغرافیای کوچک - صنف سوم ابتدائی / 1307 شمسی  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 جغرافیای عمومی ابتدائی - 1298 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 جغرافیای عسکری - 1302 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 جغرافیا - طبیعی و افریقه / 1306 شمسی  محمد حسن مصطفی عمرزی
 کتاب جبر و مقابله - صنف رشدیه / 1332 قمری  حافظ احراری مصطفی عمرزی
 تعلیمنامهء پیاده - 1331 قمری  غلام رسول قندهاری مصطفی عمرزی
 تحفه الامیر فی البیان سلوک الملوک و التدبیر - نسخهء قدیمی  به اهتمام منشی مظفرالدین مصطفی عمرزی
 تاریخ - قسمت ثالت - هشتم رشدیه / 1306 شمسی  اشرفی مصطفی عمرزی
 پروگرام معارف در جشن استقلال  نشر دولتی مصطفی عمرزی
 پروغرام دروس فن انداخت - 1301 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 پروغرام 12 هفته مخصوص افراد جدیده  ضیاء بیگ مصطفی عمرزی
 بحث اخپور از تعلیمنامهء پیاده - 1299 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 بارود سازی - 1315 قمری  به اهتمام گل محمد محمدزائی مصطفی عمرزی
 اوروپا - سوم رشدیه / 1306 شمسی  اشرفی مصطفی عمرزی
 امثله در باب قومانده های شطارت ... / 1300 شمسی  سید محمود سامی مصطفی عمرزی
 افغانستان - چهارم رشدیه / 1306 شمسی  محمد علی خان مصطفی عمرزی
 اساس پنجسالهء امانیه /   نشر دولتی مصطفی عمرزی
 ادارة الدار - 1307 شمسی  محمدی بیگم مصطفی عمرزی
 اخلاق و معلومات مدنیه - چهارم رشدیه / حوت 1304 شمسی  غلام محی الدین مصطفی عمرزی
 د پښتو ژبې د تدریس اصول  محمد رفیق «رفیق» مصطفی عمرزی
 جعلي ژورنالېزم  نقیب احمد «اتل» مصطفی عمرزی
 د کتابتون اهمیت  ضیاء الحق «صدیقی» مصطفی عمرزی
 اقتصاد پیژندنه  محمد داوود «نیازی» مصطفی عمرزی
 عملی کلنیکي لارښوونې  ارشاد «جاوید» مصطفی عمرزی
 خودآموز ترکمنی  مراد دوردی قاضی زینب نیک بین
 دری و قرآن کریم  حسیب الله فضل زینب نیک بین
 دانشنامه علائی  ابن سینا بلخی سیف الله فضل
 د پښتو ادبیاتو تاریخ  علامه عبدالحی حبیبی سیف الله فضل
 افغانستان ته اوښتې فرهنگې زیانونه  پوهیالی محمد اسمعیل یون داکتر محمد علی ابدالی
 ترقی تعلیم  کمیته فرهنگی سوئدن داکتر مریم زبردست
 بازیها برای شاگردان مکاتب ابتدائی  زین العابدین عثمانی داکتر مریم زبردست
 دسوبتیا کتاب  کمیته فرهنگی سوئدن داکتر مریم زبردست
 دفتر اطلاع مکتب  ACBAR حاجی محمد راحت
 دالبیروني کتاب ښود  احمد سعید خان داکتر محمد علی ابدالی
 تئوری اوربیتالهای مولکول  بیورن روس داکتر مریم زبردست
 رمز ژنتیک  آیزاک آسیموف داکتر مریم زبردست
 معرفی شبیه ساز OPNET  فریده اورمل داکتر مریم زبردست
 نظریه نسبیت چیست  لاندائو رومر داکتر مریم زبردست
 گفت وشنود های در ریاضیات  الفرد رینی داکتر مریم زبردست
 آموزش و زنده گی بهتر  Bertrand Russell داکتر مریم زبردست
 رهنمای +Google  Maggie Marystone داکتر مریم زبردست
 مسئله های تاریخی ریاضیات  واسیلی دمیتریه ویچ چیستیاکوف سیف الله فضل
 اعداد مختلط و هندسه  لیانگ شین هان سیف الله فضل
 مولانا جامی  نورالدین عبدالرحمان جامی سیف الله فضل
 انشای جامی  نورالدین عبدالرحمان جامی سیف الله فضل
 Research Methodology 2  Personal notes سیف الله فضل
 Research Methodology 1  Personal notes سیف الله فضل
 Bibliography of Dari and Pashto titles  Shaista Wahab حسیب الله فضل
 د وږمو خاپونه  رحیم خان مجروح سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us