زنده گینامه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
آزرمی دخت بنت کسری طبقه پنجم ایشان را کاسره گویند تاریخ گردیزی زنده گینامه عبدالحی حبیبی
ابراهیم الخلیل صلوات الله علیه اول انبیاء طبقات ناصرى زنده گینامه عبدالحی حبیبی
ابوالبشرآدم صلوات الله علیه اول انبیاء طبقات ناصرى زنده گینامه عبدالحی حبیبی
ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی ( امام اعظم ) شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
اخنوخ بن یرد اول انبیاء طبقات ناصرى زنده گینامه عبدالحی حبیبی
اردشیر الجامع بن بابک طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی زنده گینامه عبدالحی حبیبی
اردشیر بن هرمز طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی زنده گینامه عبدالحی حبیبی
اردوان بن بلاش طبقه سوم ملوک طوائف تاریخ گردیزی زنده گینامه عبدالحی حبیبی
ارغو بن فالج اول انبیاء طبقات ناصرى زنده گینامه عبدالحی حبیبی
ارفخشدین سام اول انبیاء طبقات ناصرى زنده گینامه عبدالحی حبیبی
استاد امیر محمد شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد ببرک وسا شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد پیر زاده هروی گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
استاد حسین آرمان شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد رحیم بخش شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد غلام حسین شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد غلام دستگیر شیدا شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد فرخ افندی شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد فضل احمد نينواز گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
استاد قاسم گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
Total articles: 127