دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
واکنش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
همایش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
همزه چیست گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
ین وون نشانه های جمع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ینال تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى دستور زبان عبدالحی حبیبی
Total articles: 146