ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
نهال پر ثمر باشی گل من دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نیت خیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وصف نیکوان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وصل و هجر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفاداری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفره یانت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
وندیداد ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هجوم خزنده لغات و کلمات ایرانی در زبان دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
هر چیزیکه دارم همه از ان تو باشد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر دلی که از تیر مژگان نکویان خون شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر دلی که از عشقت داغ الفتی دارد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر کر داغ بر جگر نبود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هر گلرخی بر سر من ناز می کنند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
هراویتی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هرکی عاشق شد جگر خون و پریشان می شود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
همایون مبارک دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
همسر سرو قدت نی در نیستان نشکند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یا بیا مسلمان شو یا مرا انصار کن دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه دیر و کعبه ام روی تو بود دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
یاد ایامیکه من طاق و رواقی داشتم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
Total articles: 552