ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
متون دوره متوسط دری نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ دری ﻗﺮن هفتم ﻣﯿﻼدی‬ نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
مثنوی بر افکار و ادبیات جهان از کوچه عرفان ادبیات متفرقه و انفرادی
مثنوی و اقبال لاهوری از کوچه عرفان ادبیات متفرقه و انفرادی
مجمل خصایص نظم و نثر دری در دوره سامانی و غزنوی نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
مجنون صفت به ناله و فریاد می روم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مجنون و لیلی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
محتسب نه ملا برخری سوارم کرد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
محل سرود های ویدی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
محنت هجران دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات سبک خراسانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات نظم و نثر دوره سامانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مخمس محجوبه بر غزل شاه شجاع دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مخمس محجوبه بر غزل مخفی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مرا اگر می خریدی خدمتت بسیار می کردم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مرا با مصحف روی تو سوگند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مرثیه ذکی الدین بلخی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه و تاریخ وفات رودکی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه و تاریخ وفات فرخی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
Total articles: 625