ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
محل سرود های ویدی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
محنت هجران دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات سبک خراسانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مختصات نظم و نثر دوره سامانی ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
مخمس محجوبه بر غزل شاه شجاع دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مخمس محجوبه بر غزل مخفی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مرا اگر می خریدی خدمتت بسیار می کردم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مرا با مصحف روی تو سوگند دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
مرثیه ذکی الدین بلخی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه و تاریخ وفات رودکی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه و تاریخ وفات فرخی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه و تاریخ وفات معزی تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرثیه یکی از رجال غزنه تاریخ گویی به تعمیه در اشعار قدیم دری ادبیات عبدالحی حبیبی
مرغ گرفتار دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مریض عشق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
مسافر نیسان نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
مشاهیر خراسانی در شعر عرب چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام ادبیات عبدالحی حبیبی
مطلب شاعر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی کتاب ۱ ادبیات نور احمد خالدی
Total articles: 537