ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ادب دری افغانی مجموعۀ اشارات ادبیات مصطفی عمرزی
شعر دری در امپراتوری روم مطالب معلوماتی ادبیات حبیب عثمان
آیا پښتو تمدني ژبه ده؟ شینکی آسمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
استوره بودن شهنامه گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
اعترافات بیدل از هر چمن سمنی ادبیات حسیب الله فضل
افغان٬ افغانی و افغانستان در دری ادبیات حسیب الله فضل
ایران پنجاه هزار لغت برایما صادر میکند گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
باز تاب عناصر زبان گفتار ی در ی زبانان افغانستان در شعر مولانا گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
باز هم در خدمت مولانا گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
بازیهائ سیاسی با هویت زبان نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
بهار سعید شاعر معاصر افغانستان اول ب شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ادبیات نرگس هاشمی
پروانه ها فرهنگ منع خشونت عليه زنان را در تاريخ بشريت رقم زدند زنان افغان زير شلاق خشونت ادبیات صالحه محک یادگار
پرویز قرین شاعر معاصر افغانستان اول پ شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ادبیات نرگس هاشمی
پښتو لمړی برخه شینکی آسمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
پښتو د لغت او تاریخ په رڼا کی جغرافیای تاریخی افغانستان ادبیات عبدالحی حبیبی
پیشۀ مداحی مجموعۀ اشارات ادبیات مصطفی عمرزی
پیشینه تاریخی زبان پارسی دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
تأثیر زبان و ادبیات دری بر زبان و ادبیات عربی گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
تحریف اشعار کلام الغیب خواجه حافظ گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
Total articles: 77