څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوۀ نگارش ضمائر متصل ملکی


قانون ۱
۱ [a-ا,I-ا,ʊ-اُِ] مصوتهای کوتاه خانهَسهِگهُ
[ قانون ۳ ]
 • ����������م
 • ����������ت
 • ����������ش
 • ����������مان
 • ����������تان
 • ����������شان
قانون ۲
۱ [ɑ-آ] مصوت کشال (الف ممدود) صدا
۲ [u-ۇ] مصوت کشال (واو معرۇف) کدۇ
۳ [o-و] مصوت کشال (واو مجهـۇل) سبۆ
۴ [i-ي] مصوت کشال (یای معرۇف) کشتي
۵ [e-ې] مصوت کشال (یای مجهـۇل) نې (نه)
قانون ۳
۱ [او-aw] آمیـخته-آواز | Diphthong پرتو
۲ [آو-ɑw] آمیـخته-آواز | Diphthong گاو
۳ [اِیو-ew] آمیـخته-آواز | Diphthong غِریو
۴ [اِیِو-iw] آمیـخته-آواز | Diphthong غیو یا قیو
۵ [اَی-aj] آمیـخته-آواز | Diphthong مۍ (شراب)
۶ [آی-ɑj] آمیـخته-آواز | Diphthong پای
۷ [اوی-oj] آمیـخته-آواز | Diphthong جوی
۸ [اوُی-uj] آمیـخته-آواز | Diphthong شۇی (شوهر)
نمونه های مختوم به صامت کتاب  گپ  دست  ثلث  برج  گچ  روح  رخ  درد  لذیذ  تبر  مرز  دژ  درس  کفش    مرض  احتیاط  لحاظ  مطبع  باغ  برف  قیماق  تریاک  برگ  گل  غم  پیراهن
  قانون حاکم:
 • بن ضمائر ملکی٬ متشکل از یکی٬ از سه (۳) پسوند است: م/ت/ش
 • از آنجائیکه پسوند جمع بستن در زبان دری٬ [ ان ] میباشد٬ پس حالت جمع تمام ضمائر ملکی٬ به این شکل میباشد:
  م+ان | ت+ان | ش+ان = مان | تان | شان
 • تمام صامتها٬ مصوتهای و آمیخته آوازها٬ بدون دخالت کدام میانجی٬ فقط با پسوندهای م/ت/ش نوشته میشود. (*استثنا)
 • هجاهای تمام کلمات مطابق و موافق با روش آواشناسی زبان دری٬ با صامت میآغازد. (*استثنا)
 • تمام کلمات مختوم به صامت و یا آمیخته آواز٬ بدون استثناء٬ با این پسوندها٬ چسپیده نوشته میشود.
 • تمام کلمات مختوم به مصوت کشال٬ بدون استثناء٬ با [ی] مضاف و با یکی ازین پسوندها٬ چسپیده نوشته میشود.
 • در حالت مفرد٬ تمام کلمات مختوم به مصوت کوتاه٬ بدون استثناء٬ + [ ا ] میانجی + یکی ازین پسوندها٬ از اصل کلمه٬ جدا نوشته میشود.
 • در حالت جمع٬ تمام کلمات مختوم به مصوت کوتاه٬ بدون استثناء٬ + [ ی ] مضاف + یکی ازین پسوندها + پسوند جمع [ ان ]٬ از اصل کلمه٬ جدا نوشته میشود.
 • (*استثنا): افزودن [ ا ] میانجی میان کلمۀ مختوم به مصوت کوتاه و پسوند های م/ت/ش برای اشخاص مفرد٬ یگانه استثناء میباشد:
  خانه + [ ا ] میانجی + م/ت/ش = خانه ام٬ خانه ات٬ خانه اش
  اگرچه زبان گفتاری دری٬ همین استثناء را هم ندارد:
  خانه + [ ی ] مضاف + م/ت/ش = خانیم٬ خانیت٬ خانیش
  این استثناء٬ امکان دارد برای نگهداری وزن شعر٬ تابع قوانین منظوم باشد.
شخص / چیز مصوت کوتاه مصوت کشال صامت آمیخته آواز
اول مفرد (من) خانه ام کدویم کتابم گاوم
دوهم مفرد (تو) خانه ات کدویت کتابت گاوت
سوم مفرد (او / آن / این) خانه اش کدویش کتابش گاوش
اول جمع (ما) خانه یمان کدویمان کتابمان گاومان
دوهم جمع (شما) خانه یتان کدویتان کتابتان گاوتان
سوم جمع (آنان / آنها / اینان / اینها) خانه یشان کدویشان کتابشان گاوشان


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us