څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوۀ نگارش پیشوندهای ( ن٬ م )


  • این پیشوند ها فقط با فعل و همیشه چسپيده نوشته میشوند.
    نرفتم٬ نگفته بودي٬ ندارد٬ نخوردېم٬ نبینېد٬ نمانده بود٬ مخور٬ مگوئېد...

  • هرگاه در فعلی که با الف( ا ) بيآغازد، الف( ا ) آن حذف شده و به جای آن٬ حرف ( ی ) افزوده میشود:
    ننیفتاد٬ نیفروز٬ نیستېد٬ نيفگند، نيندوخت٬ میفروز٬ میندوز...

  • هرگاه در فعلی که با الف ممدوده( آ ) بيآغازد، میان پیشوند نفی و الف ممدوده( آ )٬ حرف ( ی ) افزوده میشود:
    نیآمدم٬ نیآراست٬ نیآموختېد٬ نیآ٬ میآ٬ میآرا....

  • در زبان دری حرف ربط ( نه ) هم وجود دارد که نبايد آن را با پيشوند نفی مغالطه کرد.


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us