څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوهٔ نگارش (ء) همزه


 • برای نوشتن کلمات همزه دار، از حروف مستقل / أ / ؤ / ئ / در ميان و انجام کلمه ها (به شکل متصل) و از نشانۀ (/ء/ بیکرسی)، تنها در انجام کلمه ها (به شکل منفصل) استفاده کنید:
  امضأ، ائتلاف، قرائت، مؤلف، فوائد، مسأله، جزء٬ املاء ...

 • در زبان دری٬ استفاده از / ئ / (یای همزه دار)٬ تابع این سه (۳) شرط است:
  ۱- هرگز در آغاز و انجام کلمه نوشته نمیشود.
  ۲- در میان کلمه و تنها بعد از یک مصوت کشال و یا میان دو مصوت کشال٬ نوشته میشود:
  طلائی٬ پائیز٬ میگوئیم٬ آئینه٬ هوائی...

  ۳- در میان کلمه٬ بین یک مصوت کشال و یک صامت نوشته میشود. اما فقد در صورتیکه کلمه ریشهٔ (غیر دری) داشته باشد:
  ائتلاف٬ دوئل٬ قرائت٬ فوائد٬ سوئدن...


 • دری سازی بیمورد٬ باعث تغيير در معنای لغت و موجب گمراهی در ردیابی ريشۀ کلمه میشود:
  نوشتن مسائل به شکل مسايل


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us