څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


شیوۀ نگارش الف مستوره


  • الف مستوره یا الف ناپيدا٬ آنرا گویند که نوشته نمیشود اما خوانده میشود:
    اسمعیل٬ رحمن٬ اسحق٬ زکوة٬ حیوة٬ صلوة...

  • استفاده از [الف مستوره]٬ مخصوص زبان عربی (قرآني) میباشد. این الف در نوشتار دری٬ همیشه به شکل [ ا ] نوشته میشود.
    اسماعیل٬ رحمان٬ اسحاق٬ زکات٬ حیات٬ صلات...

  • [ الف مستوره ]٬ در نقل از آیات قرآن شریف٬ تابع قواعد و اصول قرآني خواهد بود.


 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us