څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


دری در الفبای آوانگاری بین المللی
International Phonetic Alphabet for Dari


  Dari phonology:
 • The Dari dialect of Kabul, has 8 vowel phonemes, 2 semi-vowel phonemes and 22 consonant phonemes.
 • The following letters represents no additional phonemes in Dari:
  / ء / أ / ﴽ / ث / ح / ذ / ط / ظ / ص / ض / ع /
  آواشناسی زبان دری:
 • لهجۀ معیاری (کابلی) زبان دری، دارای ۲۲تا صامت و ۸تا مصوت و ۲تا نیمه مصوت میباشد.
 • در نظام الفبای زبان دری، حروف پایان، آوازهای جدیدی را معرفی نمیکند:
  / ء / أ / ﴽ / ث / ح / ذ / ط / ظ / ص / ض / ع /
CONSONANTS (PULMONIC) [22] صامت ها [۲۲]
لبــــی
Labial
بیـــره یی
Coronal
کـــامی
Dorsal
حنجــــره یی
Glottal
دولـبـه
Bilabial
لبـی دندانـی
Labiodental
جلو-زبان٬ دندانی
Alveolar
جلو-زبان٬ بیره یی
Postalveolar
جلـوکامـی
Palatal
میان کامـی
Velar
عقب کامـی
Uvular
حنجــــره یی
Glottal
انسـدادی
Plosive
   
انــفی
Nasal
   
مـاهیـچه - عضلاتی
Tap or Flap
ɾ ر        
سایشـــی
Fricative
f ف v ڤ z ز ʃ ش ʒ ژ χ خ ʁ غ h هـ
انسـدادی سایشـــی
Affricate
ʧ چ ʤ ج
نیمه مصوتها
Approximant
j ی w و    
جانبــــی تقـریبــی
Lateral approximant
        l ل    
Black = Voiced
Gray = Voiceless
Blue = Semi-vowels: Considered as consonants in the beginning and middle but, they could be used as diphthongs in the end.
سیاه = با اهتزاز
فــولادی = بی اهتزاز
آبـــی = نیمه مصوتها: در سر و میانهٔ کلمه، به حیث (مصوت) و در آخرکلمه، میتوانند به حیث (آمیخته-آواز) بیآیند.


VOWELS [8] مصوت ها [۸]
پیش
Front
نزدیک به پیش
Near-front
مرکز
Central
نزدیک به پس
Near-back
پس
Back
ناگرد
unrounded
گرد
rounded
ناگرد
unrounded
گرد
rounded
ناگرد
unrounded
گرد
rounded
ناگرد
unrounded
گرد
rounded
ناگرد
unrounded
گرد
rounded
بسته
Close
i-ی
(یای معروف)
u-ۇ
(واو معروف)
نزدیک به بسته
Near-close
I-اِ
(زیر)
ʊ-اُ
(پیش)
بسته میانـی
Close-mid
e-ی
(یای مجهـۇل)
o-و
(واو مجهـۇل)
میان
Mid
باز میانـی
Open-mid
نزدیک به باز
Near-open
باز
Open
a-اَ
(زبر)
ɑ-آ
☼ مصوت های کشال
☼ مصوت های کوتاه
☼ الف یا [a]٬ گاهی کار مصوت کشال و گاهی کار مصوت کوتاه ( زبــــر ) را میدهد.


DIPHTHONGS [8] آمیخته-آوازها [۸]
آمیـخته-آواز
Diphthong
IPA نمــۇنه
Example
نــَـو aw نو بهار (nawːbaˑɑhɾ)
آو ɑw گاو (gɑw)
اِیـو ew غریو (ʁIˑɾew)
اِ یــِو iw کیومرث (kiwˑmaɾs)
اَی aj میدان (majˑdɑn)
آی ɑj پای (pɑj)
اوی oj جویبار (ʤojːbɑɾ)
اوُی uj مۇی (muj)
☼ در لهجۀ مردم کابل، آمیـخته-آواز ها، از پیوند نیمه مصوتهای (یj)، (وw) با مصوت های کشال ترکیب میـشود:   [a+j, ɑ+j, o+j, u+j] - [a+w, ɑ+w, e+w, i+w]

☼ ترکیب آمیـخته-آواز طوریست که نیمه مصوت درپی مصوت های کشال و یا کوتاه٬ آمده و تنها در یک هجاء خوانده شود.Resources: منابع:
 • University of Texas at Austin.
 • Department of linguistics, University of Victoria.
 • George Mason University Classweb Directories.
 • UCL division of psychology & language sciences.
 • UCLA University of California, Los Angeles (Language materials project).
 • The International Phonetic Association.
 • Inicode standard version.
 • Inicode standard version.
 • SIL International.
 • Makenzie, A., Dr., A standard Pashto.
 • Fazel, Saif, Personal notes.
 
اثبات‌پذیری کامل این پژوه٬ نیازمند به منابع و تحقيقات بیشتر است. ازینرو٬ هرگونه تغيير و تحول و یا حتی٬ حذف مطالب را انتظار داشته باشید.


This section may requires more references or sources. The research in this section, may vary, change or even could be removed from the page.
Please be advised.


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us