Mustafa Omarzai | مصطفی عمرزی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

MY CONTRIBUTION STATISTICS
- احصائیۀ کارهایم -

  انبار کتاب ها 2326   My Uploaded Books
  انبار مضامین 86   My Uploaded Articles
  انبار تصاویر 144   My Uploaded images
  انبار ڤیدیوها 1229   My Uploaded videos
☼ تذکره یا شرح حال افغانان 14 ☼ Afghan Biographies
Afghanpedia Mustafa Omarzai
Mustafa Omarzai     مصطفی عمرزی

آسیب های نوسانات سیاسی، روند استحکام وحدت فکری مردم ما را در موانعی ایست می دهند که دیدیم با تجربیات آن ها در دو دهه ی اخیر، مقوله ی تهاجم فرهنگی را نیز توجیه کرده اند. بنا بر این، اخذ مسوولیت در موضع دفاع از سرزمین و ملت در زمانی که واحد های سیاسی، مشخصات فرهنگی می سازند، گونه ای از آن کار فکری را هم تایید می کند که در حدود سیاست، تعریف دولت- حاکمیت های کنونی ست. هرچند پدیده های فرهنگی در نخست فرامرزی اند، اما تقدیس آن ها در مرام سیاسی، جزو اصول تبیین و تفکیک است. سهم خویش از کار فرهنگی را جزو تامل بشری می دانیم، اما با ابواب، فصل ها، عناوین و متن های مربوط و مشخص.EMAIL ME     تماس با من
My Recent Favorite Videos
جدیدترین ڤیدیوهای مورد پسندم


My Recent Favorite Articles
جدیدترین مضامین مورد پسندم


My Recent PDF Books
جدیدترین کتاب های مورد پسندم


My Recent uploaded Images
جدیدترین تصاویر مورد پسندم

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us