Mustafa Omarzai | مصطفی عمرزی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

MY CONTRIBUTION STATISTICS
- احصائیۀ کارهایم -

  انبار کتاب ها 2353   My Uploaded Books
  انبار مضامین 17   My Uploaded Articles
  انبار ڤیدیوها 1228   My Uploaded videos
☼ تذکره یا شرح حال افغانان 14 ☼ Afghan Biographies
Afghanpedia Mustafa Omarzai
Mustafa Omarzai     مصطفی عمرزی

آسیب های نوسانات سیاسی، روند استحکام وحدت فکری مردم را در موانعی ایست می دهند که با تجربه ی یک دهه ی اخیر، مقوله ی تهاجم فرهنگی را توجیه کرده اند. بنابراین، اخذ مسوولیت در موضع دفاع از سرزمین و ملت در زمانی که واحد های سیاسی، مشخصات فرهنگی می سازند، گونه ای از آن کار فکری را تایید می کند که در حدود سیاست، تعریف دولت- حاکمیت های کنونی است؛ هرچند پدیده های فرهنگی، در نخست انسانی اند، اما تقدیس آن ها در مرام سیاسی، ملحوظ تبیین و تفکیک است. سهم خویش از کار فرهنگی را جزو تامل بشری می دانیم، اما با ابواب، فصل ها، عناوین و متن های مربوط و مشخص.EMAIL ME     تماس با من
My Recent Favorite Videos
جدیدترین ڤیدیوهای مورد پسندم


My Recent Favorite Articles
جدیدترین مضامین مورد پسندم


My Recent PDF Books
جدیدترین کتاب های مورد پسندم


My Recent uploaded Images
جدیدترین تصاویر مورد پسندم

| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us