< رویداد های تاریخی افغانستان | Timeline of Afghan history
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رویداد های تاریخی افغانستان
Timeline of Afghan history


درین بخش دانشنامه افغان، شما میتوانید خلاصهٔ رویدادهای تاریخی در افغانستان را، بترتیب زمانی، مطالعه کنید
Year
سال
Event
رویداد
Researcher
محقق
-120000 BCE
درۀ کور یا بابا درویش یک پناهگ...  ادامه
The cave called Darra-i-Kur is...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-100000 BCE
در اثر ردیابی در آبهای شور یک ...  ادامه
Lower Palaeolithic tools made ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-50000 BCE
باستانشناسان در مناطق آق کپرک ...  ادامه
Archaeologists have identified...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-4500 BCE
گفته میشود که درین عصر٬ فلز بر...  ادامه
It has been indicated the Bron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-3000 BCE
تاریخ شهرنشینی در افغانستان٬ ا...  ادامه
First true urban centers rise ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
شواهد زیست انسانی در عصر فلز٬ ...  ادامه
Evidence of early nomadic iron...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-2000 BCE
آریایی ها از شمال افغانستان به...  ادامه
Aryans move from northern Afgh...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-330 BCE
اسکندر در بلخ / باختر٬ که یکی ...  ادامه
Alexander the Great rules Bact...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
-237 BCE
آشوکا پسر «بندوسارا» که قرار ن...  ادامه
--...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
64 CE
کوشانی ها شهر تاکسیلا (پشاور) ...  ادامه
The Kushans sack the city of T...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
571 CE
حضرت محمد٬ پیامبر اسلام در مکه...  ادامه
The prophet Mohammad is born a...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
664 CE
لشکر اعراب مسلمان، شهر کابل را...  ادامه
The Muslim Arabs conquer the c...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
962 CE
الپتگین تمدن غزنوی را در شهر غ...  ادامه
Alip Tigin founded the Ghaznav...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1504 CE
بابر سلطنت خود را در کابل تاسی...  ادامه
Babur establishes a kingdom in...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1539 CE
شیرشاه سوری، همایون امپراطور م...  ادامه
Afghan ruler Sher Shah Suri de...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1709 CE
میرویس خان هوتک٬ با سرنگون کرد...  ادامه
Mirwais Hotak, regained the in...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1709 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1713 CE
دولت فارس دو لشکر بزرگ برای اش...  ادامه
The Persian government sent tw...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1715 CE
میرویس خان هوتک به مرگ طبیعی م...  ادامه
Mirwais Khan Hotak died of a n...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1722 CE
شاه محمود افغان، اصفهان پایتخت...  ادامه
Shah Mahmoud Afghan captured E...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1732 CE
نادرشاه افشار، اصفهان را از ان...  ادامه
Nadir Shah Afshar retake the p...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1801 CE
شاه محمود سدوزی برادر خود شاه ...  ادامه
Shah Mahmoud Sadozai captured ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1803 CE
شاه شجاع سدوزی خود را پادشاه م...  ادامه
Shah Shuja Sadozai , declares ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1809 CE
معاهده سه فقره‌ئی دوستی بین شا...  ادامه
The three sections friendship ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1839 CE
جنگهای اول افغان و انگلیس، آغا...  ادامه
The first Anglo-Afghan wars be...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1878 CE
آغاز جنگ دوم افغان و انگلیس....  ادامه
The second Anglo-Afghan War be...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1928 CE
پایان مسافرت بزرگ شاه امان الل...  ادامه
End of Europe tour of Amir Ama...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1933 CE
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه به حیث ...  ادامه
Mohammad Zahir Shah becomes ki...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1933 CE
سردار محمد هاشم خان به تشکیل ک...  ادامه
Mohammad Hashem Khan is assign...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1933 CE
محکمه‌ ئی در کابل دایر شد و عب...  ادامه
Afghan court in Kabul, sentenc...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1934 CE
افغانستان به عضویت سازمان نو ت...  ادامه
Afghanistan became a member of...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1936 CE
نخستین معاهده دوستی بین افغانس...  ادامه
The first treaty of friendship...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1937 CE
نشر فرمان محمد ظاهر شاه در مور...  ادامه
Publication of Mohammad Zahir ...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1937 CE
پیمانی میان نمایندگان چهار کشو...  ادامه
A pledge was signed between re...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1966 CE
مسافرت لیوشاوچی رئیس دولت چین ...  ادامه
-...  MORE
Maryam Zebardast | داکتر مریم زبردست
1966 CE
مسافرت لیوشاوچی ریس دولت چین ب...  ادامه
China's head of Governmen...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1978 CE
سردار محمد داوود خان رئیسجمهور...  ادامه
Afghanistan president Mohammad...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1979 CE
اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان ...  ادامه
Soviet troops occupy Afghanist...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1980 CE
مجاهدین افغان در مقابل قوای رو...  ادامه
The Mujaheddin begin a guerril...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1980 CE
امریکا اتحاد شوروی را، بخاطر ا...  ادامه
The U.S. boycotts the Moscow O...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1987 CE
ببرک کارمل برکنار و بجایش، داک...  ادامه
Dr. Najibullah replaces Babrak...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل
1987 CE
داکتر نجیب الله٬ برای سه هفته ...  ادامه
Dr. Najibullah's stats hi...  MORE
Saif Fazel | سیف الله فضل


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us