آشوکا در پتنه، هند, سال -237 میلادی
څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US


کی٬ کۍ٬ کجا٬ چه؟   Five Ws  
WHO & WHERE | کی و در کجا WHEN | کۍ
Where | کجا Who or What | کی یا چه Year | سال Month | ماه Day | روز
Patna, India
پتنه، هند
Ashoka
آشوکا
-237 BCE -
-
 Ashoka | آشوکا

آشوکا پسر «بندوسارا» که قرار نظريۀ «رپسن» از (237 الی 274 ( م. ق و قرار عقيدۀ «سميت» از (232 الی 273 م. ق .) سلطنت نموده يکی از بزرگترين شاھان تاريخی ھند است و مانند پدرش از بنگال تا گندھارا و کابل و حوزۀ ارغنداب وغيره سلطنت نموده و بطرف جنوب ھند از دکن تا ميسور امپراطوری خود را انبساط داده است. مشاراليه در حوالی 262 . م. ق داخل ديانت بودائی گرديد. از ين تاريخ به بعد دورۀ سلطنت او سراسر عصر امنيت و آرامش و دوره تعمير عمرانات مذھبی و خيريه بوده که در طی آن شاه با تمام اقتدار خود در توسعه و انتشار دين بودائی و عمران معابد بزرگ مذھبی صرف مساعی نموده است. عوه بر يک سلسله افسانه ھای مذھبی منبع موثقی که نسبت به آشوکا معلومات ميدھد 14 عدد کتيبه ھای مناره ھای سنگی است که در نقاط مختلفه امپراطوری خود برپا نموده است. آشوکا قرار نظريۀ موسيو «فوشه» لباس مذھبی در بر کرده و بر سرير سلطنت مقام روحانی مقدسی را ھم دارا بود. برای انتشار اخق و روحيات ديانت بودائی بزبان ھای «پراکريت محلی» فرامين متعدد در ستون ھای سنگی کنده و مبلغين بودائی را در ھر طرفی برای تبليغ فرستاده است. چيزيکه با گزارشات سلطنت خانوادۀ «موريا» ً و مخصوصا «آشوکا» در تاريخ اين عصر کشور ما قابل تذکر است، مسئلۀ ديانت است که با مبلغين «آشوکا د» ين بودا در «گندھارا (» پشاور، ھده، کابل) منتشر ميشود و بعد از آن تا عصر يونانی ھای باختر از راه «لمپاکا (» لغمان) تگاب و نجراب و «کاپيسا» جلگۀ کوھدامن، «فن ين (» باميان) و ايبک به جلگۀ وسيع باختر و از آنجا به ترکستان چين تا شرق اقصی سرايت ميکند. ً چون اين ديانت تا ظھور دين مقدس اسم تقريبا بيش از ھزار سال در اين سرزمين مروج بوده و در اثر امتزاج روحيات آن با ژنی ھيکل تراشی يونانی (سبک صنعت قشنگ جديد گريکو بوديک) در وطن عزيز ما بميان آمده است، ً حتما بعنوان نتيجه تسلط موريا در کشور ما بايست مخ ً تصرا از چگونگی مذھب بودائی و مؤسس آن صحبت کنيم زيرا در باب سلطنت خاندان موريا چيز ديگر گفتنی ھم نداريم چرا که در سال 256 م. ق . سلطنت مستقل » سوم خاندان «سلوسيد» به ً «انتيکوش يونانی در باختر تشکيل ميشود و متعاقبا «گندھارا» ھجوم ميبرد و چند سال بعد اياGت جنوب ھندوکش به سلطنت يونانی مستقل باختر ملحق ميشود و حتی شاخه ئی از يونانيان باختری به پنجاب ھم دست تسلط می يابند.


--

منابع | Sources
Last Update: July 4, 2020
Researcher:

مواد مرتبط

کتیبه آشوکا| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us