به عشق تو کردم تباه زندهگانی

2015-02-11 02:29:33.0

د گلا جان سندری

2015-02-11 02:15:34.0

ناروغه یاره بلا دې واخلم

2015-02-11 02:13:56.0

وطن رنا کوو

2015-02-11 02:09:41.0

لاله ام من قدح پر خونم

2015-02-11 02:08:18.0