جناب رشید بینش در حال صحبت بالای مجموعۀ دوم صالحه وهاب واصل (صفای دل)

2017-01-18 16:19:40.0

Emroz borda dil(Feb 2013 new soft afghan song)امروز برده دل.wmv Hedayat Mahmood Hedayat Mahmood

2017-01-18 16:17:35.0

زندگینامه : وهاب واصل، خوانش : ریگاه ناصری و زلمی رزمی

2017-01-18 16:16:19.0

Sadaye Khafa Dar Golye Farkhunda - Saleha Wahab Wassel Waheb

2017-01-18 16:14:41.0

Hoshang Bahar, ghazal: lyrics: Saleha Wahab Wasel,

2017-01-18 16:13:00.0