زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه

2016-12-23 02:40:23.0

استاد ناصر پورپیرار و توضیحات تاریخی برای محصلان

2016-12-23 02:39:26.0

مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 2

2016-12-06 01:17:06.0

مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 1

2016-12-06 01:14:20.0

اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 2

2016-12-02 05:12:54.0