در باره‌ نادر شاه افشار

2020-10-30 10:48:24.0

بامیان / 巴米揚

2014-02-12 11:23:00.0

Documentary made ​​in Bamiyan

2014-01-09 08:19:32.0