مستند جدید از شهر هرات باستان 2016، هنرمندان هراتی

2017-10-07 07:30:50.0

مستند جدید از شهر هرات باستان 2016، هنرمندان هراتی

2017-10-07 07:30:46.0

2+2=5 گوسفند ساختن انسان ها با زور ،ترس، خوشونت الی جنایت آدم کشی

2016-08-20 06:52:38.0

پرندگان از بهشت

2014-08-08 08:27:11.0

امان الله شاه افغانستان

2014-06-02 14:49:00.0