څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

(1236)انبار ڤیدیوهای مصطفی عمرزی [1236]

احمد یاسین سالک قادری - 9
احمد یاسین سالک قادری - 8
احمد یاسین سالک قادری - 7
احمد یاسین سالک قادری - 6
احمد یاسین سالک قادری - 5
احمد یاسین سالک قادری - 4
احمد یاسین سالک قادری - 3
احمد یاسین سالک قادری - 2
احمد یاسین سالک قادری - 1
Colargol part 14
Colargol part 13
Colargol part 12
Colargol part 11
Colargol part 10
Colargol part 9
Colargol part 8
Colargol part 7
Colargol part 6
Colargol part 5
Colargol part 4
Colargol part 3
Colargol part 2
Colargol part 1
رحیم غمزده - 18
رحیم غمزده - 17
رحیم غمزده - 16
رحیم غمزده - 15
رحیم غمزده - 14
رحیم غمزده - 13
رحیم غمزده - 12
رحیم غمزده - 11
رحیم غمزده - 10
رحیم غمزده - 9
رحیم غمزده - 8
رحیم غمزده - 7
رحیم غمزده - 6
رحیم غمزده - 5
رحیم غمزده - 4
رحیم غمزده - 3
رحیم غمزده - 2
رحیم غمزده - 1
امان یوسفی - 6
امان یوسفی - 5
امان یوسفی - 4
امان یوسفی - 3
امان یوسفی - 2
امان یوسفی - 1
مراسم خاکسپاری مسحور جمال
مراسم خاکسپاری ظاهر هویدا - 1
مراسم خاکسپاری ظاهر هویدا
مراسم خاکسپاری رحیم مهریار
مستند «چراغ شهید»
استاد رائفی پور - 29
استاد رائفی پور - 28
استاد رائفی پور - 27
استاد رائفی پور - 26
استاد رائفی پور - 25
استاد رائفی پور - 24
استاد رائفی پور - 23
استاد رائفی پور - 22
استاد رائفی پور - 21
استاد رائفی پور - 20
استاد رائفی پور - 19
استاد رائفی پور - 18
استاد رائفی پور - 17
استاد رائفی پور - 16
استاد رائفی پور - 15
استاد رائفی پور - 14
استاد رائفی پور - 13
استاد رائفی پور - 12
استاد رائفی پور - 11
استاد رائفی پور - 10
استاد رائفی پور - 9
استاد رائفی پور - 8
استاد رائفی پور - 7
استاد رائفی پور - 6
استاد رائفی پور - 5
استاد رائفی پور - 4
استاد رائفی پور - 3
استاد رائفی پور - 2
استاد رائفی پور - 1
محمود بریالی - 3
محمود بریالی - 2
محمود بریالی - 1
آناهیتا راتب زاد - 2
آناهیتا راتب زاد - 1
آناهیتا راتب زاد
مراسم خاکسپاری محمود بریالی - 2
مراسم خاکسپاری محمود بریالی - 1
خاطرات کابل - 3
خاطرات کابل - 2
خاطرات کابل - 1
مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان 1990
مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان ۱۳۶۸- قسمت دوم
مراسم انتخاب دختر شایسته ی سال / افغانستان ۱۳۶۸- قسمت اول
غوث زلمی - 12 / مصاحبه با استاد ملنگ نجرابی
غوث زلمی - 11 / مصاحبه با استاد صابر
غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 3
غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 2
غوث زلمی - 11 / مصاحبه با شادروان ساربان - 1
غوث زلمی - 10
غوث زلمی - 9
غوث زلمی - 8
غوث زلمی - 7
غوث زلمی - 6
غوث زلمی - 5
غوث زلمی - 4
غوث زلمی - 3
غوث زلمی - 2
غوث زلمی - 1
فهیم سدوزی - 5
فهیم سدوزی - 4
فهیم سدوزی - 3
فهیم سدوزی - 2
فهیم سدوزی - 1
زلمی آرا - 21
زلمی آرا - 20
زلمی آرا - 19
زلمی آرا - 18
زلمی آرا - 17
زلمی آرا - 16
زلمی آرا - 15
زلمی آرا - 14
زلمی آرا - 13
Zalmai Araa Joke 5
Zalmai Araa Joke 4
Zalmai Araa Joke 3
Zalmai Araa Joke 2
Zalmai Araa Joke 1
زلمی آرا - 12
زلمی آرا - 11
زلمی آرا - 10
زلمی آرا - 9
زلمی آرا - 8
زلمی آرا - 7
زلمی آرا - 6
زلمی آرا - 5
زلمی آرا - 4
زلمی آرا - 3
زلمی آرا - 2
زلمی آرا - 1
Zalmai Ara Live in America 12/12
Zalmai Ara Live in America 11/12
Zalmai Ara Live in America 10/12
Zalmai Ara Live in America 9/12
Zalmai Ara Live in America 8/12
Zalmai Ara Live in America 7/12
Zalmai Ara Live in America 6/12
Zalmai Ara Live in America 5/12
Zalmai Ara Live in America 4/12
Zalmai Ara Live in America 3/12
Zalmai Ara Live in America 2/12
Zalmai Ara Live in America 1/12
نادر کمیاب: زبان مردم افغانستان، تاجیکستان و ایران، دری است؛ نه فارسی.
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 18
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 17
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 16
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 15
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 14
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 13
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 12
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 11
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 10
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 9
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 8
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 7
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 6
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 5
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 4
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 4
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 3
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 2
آموزش های کامپیوتری به زبان دری افغانی - 1
دری افغانی - 5
دری افغانی - 4
دری افغانی - 3
دری افغانی - 2
دری افغانی - 1
کارتونی - دری افغانی / 9
کارتونی - دری افغانی / 8
کارتونی - دری افغانی / 7
کارتونی - دری افغانی / 6
کارتونی - دری افغانی / 5
کارتونی - دری افغانی / 4
کارتونی - دری افغانی / 3
کارتونی - دری افغانی / 2
کارتونی - دری افغانی / 1
گرگ و خرگوش افغانی
کارتونی / پسرک کثیف - ترجمه ی دری افغانی
Afghan Comedy salman ta seltan part 10 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 9 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 8 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 7 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 6 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 5 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 4 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 3 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 2 of 10
Afghan Comedy salman ta seltan part 1 of 10
Janan Comedy Film Part 2 Afghanistan
Janan Comedy Film Part 1 Afghanistan
استاد رفیق صادق - 17
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 10
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 9
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 8
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 7
پارچه های تمثیلی افغانی - 13
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 6
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 5
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 4
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 3
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 2
استاد امان اشک ریز (میرزا قلم) - 1
فیض الله جلال - 3
فیض الله جلال - 2
فیض الله جلال - 1
Pashto Movie - Badh Amala 13
Pashto Movie - Badh Amala 12
Pashto Movie - Badh Amala 11
Pashto Movie - Badh Amala 10
Pashto Movie - Badh Amala 9
Pashto Movie - Badh Amala 8
Pashto Movie - Badh Amala 7
Pashto Movie - Badh Amala 6
Pashto Movie - Badh Amala 5
Pashto Movie - Badh Amala 4
Pashto Movie - Badh Amala 3
Pashto Movie - Badh Amala 2
Pashto Movie - Badh Amala 1
استاد رفیق صادق - نمایشنامه ی اکتوری / 2
استاد رفیق صادق - نمایشنامه ی اکتوری / 1
استاد رفیق صادق - 16
استاد رفیق صادق - 15
استاد رفیق صادق - 14
استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 4
استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 3
استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 2
استاد رفیق صادق - اگر جوانان بدانند / 1
استاد رفیق صادق - 13
استاد رفیق صادق - 12
استاد رفیق صادق - 11
استاد رفیق صادق - 10 / قمارباز ماهر
استاد رفیق صادق - 9 / شوهر بدگمان
استاد رفیق صادق - 8
استاد رفیق صادق - 7
استاد رفیق صادق - 6
استاد رفیق صادق - 5
استاد رفیق صادق - 4
استاد رفیق صادق - 3
استاد رفیق صادق - 2
استاد رفیق صادق - 1
حکیم اطرافی - 9
حکیم اطرافی - 8
حاجی محمد کامران / 2
پارچه های تمثیلی افغانی - 12
حاجی محمد کامران / 1
پارچه های تمثیلی افغانی - 11
پارچه های تمثیلی افغانی - 10
پارچه های تمثیلی افغانی - 9
حکیم اطرافی - 7
پارچه های تمثیلی افغانی - 8
پارچه های تمثیلی افغانی - 7
پارچه های تمثیلی افغانی - 6
پارچه های تمثیلی افغانی - 5
پارچه های تمثیلی افغانی - 4
پارچه های تمثیلی افغانی - 3
پارچه های تمثیلی افغانی - 2
پارچه های تمثیلی افغانی - 1
حکیم اطرافی - 6
حکیم اطرافی - 5
حکیم اطرافی - 4
حکیم اطرافی - 3
حکیم اطرافی - 2
حکیم اطرافی - 1
بهشت خاموش - 13
بهشت خاموش - 12
بهشت خاموش - 11
بهشت خاموش - 10
بهشت خاموش - 9
بهشت خاموش - 8
بهشت خاموش - 7
بهشت خاموش - 6
بهشت خاموش - 5
بهشت خاموش - 4
بهشت خاموش - 3
بهشت خاموش - 2
بهشت خاموش - 1
عقاب 4 / 13
عقاب 4 / 12
عقاب 4 / 11
عقاب 4 / 10
عقاب 4 / 9
عقاب 4 / 8
عقاب 4 / 7
عقاب 4 / 6
عقاب 4 / 5
عقاب 4 / 4
عقاب 4 / 3
عقاب 4 / 2
عقاب 4 / 1
وزارتخانه - 8
وزارتخانه - 7
وزارتخانه - 6
وزارتخانه - 5
وزارتخانه - 4
وزارتخانه - 3
وزارتخانه - 2
وزارتخانه - 1
فلم هنری افغانی خوف
Rumi Awards Part 2 - Rumi Media Awards 2013 Las Vegas
Rumi Awards Part 1 - Rumi Media Awards 2013 Las Vegas
سریال افغانی «راز های این خانه» - 53
سریال افغانی «راز های این خانه» - 52
سریال افغانی «راز های این خانه» - 51
سریال افغانی «راز های این خانه» - 50
سریال افغانی «راز های این خانه» - 49
سریال افغانی «راز های این خانه» - 48
سریال افغانی «راز های این خانه» - 47
سریال افغانی «راز های این خانه» - 46
سریال افغانی «راز های این خانه» - 45
سریال افغانی «راز های این خانه» - 44
سریال افغانی «راز های این خانه» - 43
سریال افغانی «راز های این خانه» - 42
سریال افغانی «راز های این خانه» - 41
سریال افغانی «راز های این خانه» - 40
سریال افغانی «راز های این خانه» - 39
سریال افغانی «راز های این خانه» - 38
سریال افغانی «راز های این خانه» - 37
سریال افغانی «راز های این خانه» - 36
سریال افغانی «راز های این خانه» - 35
سریال افغانی «راز های این خانه» - 34
سریال افغانی «راز های این خانه» - 33
سریال افغانی «راز های این خانه» - 32
سریال افغانی «راز های این خانه» - 31
سریال افغانی «راز های این خانه» - 30
سریال افغانی «راز های این خانه» - 29
سریال افغانی «راز های این خانه» - 28
سریال افغانی «راز های این خانه» - 27
سریال افغانی «راز های این خانه» - 26
سریال افغانی «راز های این خانه» - 25
سریال افغانی «راز های این خانه» - 24
سریال افغانی «راز های این خانه» - 23
سریال افغانی «راز های این خانه» - 22
سریال افغانی «راز های این خانه» - 21
سریال افغانی «راز های این خانه» - 20
سریال افغانی «راز های این خانه» - 19
سریال افغانی «راز های این خانه» - 18
سریال افغانی «راز های این خانه» - 17
سریال افغانی «راز های این خانه» - 16
سریال افغانی «راز های این خانه» - 15
سریال افغانی «راز های این خانه» - 14
سریال افغانی «راز های این خانه» - 13
سریال افغانی «راز های این خانه» - 12
سریال افغانی «راز های این خانه» - 11
سریال افغانی «راز های این خانه» - 10
سریال افغانی «راز های این خانه» - 9
سریال افغانی «راز های این خانه» - 8
سریال افغانی «راز های این خانه» - 7
سریال افغانی «راز های این خانه» - 6
سریال افغانی «راز های این خانه» - 5
سریال افغانی «راز های این خانه» - 4
سریال افغانی «راز های این خانه» - 3
سریال افغانی «راز های این خانه» - 2
سریال افغانی «راز های این خانه» - 1
فلم هنری افغانی کوچه ی ما - 1
فلم هنری افغانی سرنوشت
فلم هنری افغانی: شهر عشق
فلم هنری افغانی بازیگر
فلم هنری افغانی هدر
فلم هنری افغانی سلطان
فلم هنری افغانی دام
فلم هنری افغانی اراده
فلم هنری افغانی پرنده ی سیاه
فلم هنری افغانی مجبور
فلم هنری افغانی عاشقی
فلم هنری افغانی شهر گناه
فلم هنری «پنج عصر» / سمیرا مخملباف
فلم هنری افغانی: پا برهنه
فلم هنری افغانی فریب - 1
فلم هنری افغانی فریب - 2
فلم هنری افغانی: عشق بیگانه - 1
فلم هنری افغانی: عشق بیگانه - 2
فلم هنری افغانی درد - 1
فلم هنری افغانی درد - 2
فلم هنری افغانی هوس - 4
فلم هنری افغانی هوس - 3
فلم هنری افغانی هوس - 2
فلم هنری افغانی هوس - 1
فلم هنری افغانی: آهِ مادر
فلم هنری افغانی: قربانی
فلم هنری افغانی: سه دوست
فلم هنری افغانی: جام زهر
فلم هنری افغانی: پناه
فلم هنری افغانی: کودک کابل
فلم هنری افغانی: وارث
An Apple From Paradise
فلم هنری افغانی: بی جا
فلم هنری افغانی: فرجام
فلم هنری افغانی: آواره
فلم هنری افغانی: تن من وطن من
فلم هنری افغانی: وژمه
فلم هنری افغانی: بازی تقدیر
فلم هنری افغانی: چشم های سرگردان
فلم هنری افغانی: عشق نیم راه - 2
فلم هنری افغانی: عشق نیم راه - 1
فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 4
فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 3
فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 2
فلم هنری افغانی: کاکا - بابه / 1
فلم هنری افغانی: درد هجرت
فلم هنری افغانی: فرار به دبُی - 2
فلم هنری افغانی: فرار به دبُی - 1
فلم هنری افغانی- غارتگران - 2
فلم هنری افغانی- غارتگران - 1
فلم هنری افغانی- گژدم سیاه
فلم هنری افغانی- افسر قهرمان
فلم هنری افغانی- هزاره گی
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 7
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 6
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 5
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 4
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 3
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 2
فلم هنری افغانی: نامه ی عاشقانه - 1
فلم هنری افغانی: همت
فلم هنری افغانی: چرخ
Farkhunda Documentary
Farkhunda: The making of a martyr - BBC Newsnight
Farkhunda Shaheed - Afghan Movie 2016 - Part 2
Farkhunda Shaheed - Afghan Movie 2016 - Part 1
فلم هنری افغانی: ابر سیاه
فلم هنری افغانی: غروب
فلم هنری افغانی: خانه یا آشیانه
فلم هنری افغانی: یک
فلم هنری افغانی: گمراه - 6
فلم هنری افغانی: گمراه - 5
فلم هنری افغانی: گمراه - 4
فلم هنری افغانی: گمراه - 3
فلم هنری افغانی: گمراه - 2
فلم هنری افغانی: گمراه - 1
فلم هنری افغانی: احساس - 5
فلم هنری افغانی: احساس - 4
فلم هنری افغانی: احساس - 3
فلم هنری افغانی: احساس - 2
فلم هنری افغانی: احساس - 1
فلم هنری افغانی: سرکش - 2
فلم هنری افغانی: انتها
فلم هنری افغانی: گذشته
فلم هنری افغانی: سرکش - 1
فلم هنری افغانی: دنیای ظلم
made ​​in Bamiyam
فلم هنری افغانی: برباد رفته
فلم هنری افغانی: افغان در ایران
فلم هنری افغانی: سرزمین دلاوران
فلم هنری افغانی: اعتبار
فلم هنری افغانی: انجام
فلم هنری افغانی: میرک و چهار تگ ها
وحید صابری - 36
وحید صابری - 35
وحید صابری - 34
وحید صابری - 33
وحید صابری - 32
وحید صابری - 31
وحید صابری - 30
وحید صابری - 29
وحید صابری - 28
وحید صابری - 27
وحید صابری - 26
وحید صابری - 25
وحید صابری - 24
وحید صابری - 23
وحید صابری - 22
وحید صابری - 21
وحید صابری - 20
وحید صابری - 19
وحید صابری - 18
وحید صابری - 17
وحید صابری - 16
وحید صابری - 15
وحید صابری - 14
وحید صابری - 13
وحید صابری - 12
وحید صابری - 11
وحید صابری - 10
وحید صابری - 9
وحید صابری - 8
وحید صابری - 7
وحید صابری - 6
وحید صابری - 5
وحید صابری - 4
وحید صابری - 3
وحید صابری - 2
وحید صابری - 1
حاجی محمد کامران - 37
حاجی محمد کامران - 36
حاجی محمد کامران - 35
حاجی محمد کامران - 34
حاجی محمد کامران - 33
حاجی محمد کامران - 32
حاجی محمد کامران - 31
حاجی محمد کامران - 30
حاجی محمد کامران - 29
حاجی محمد کامران - 28
حاجی محمد کامران - 27
حاجی محمد کامران - 26
حاجی محمد کامران - 25
حاجی محمد کامران - 24
حاجی محمد کامران - 23
حاجی محمد کامران - 22
حاجی محمد کامران - 21
حاجی محمد کامران - 20
حاجی محمد کامران - 19
حاجی محمد کامران - 18
حاجی محمد کامران - 17
حاجی محمد کامران - 16
حاجی محمد کامران - 15
حاجی محمد کامران - 14
حاجی محمد کامران - 13
حاجی محمد کامران - 12
حاجی محمد کامران - 11
حاجی محمد کامران - 10
حاجی محمد کامران - 9
حاجی محمد کامران - 8
حاجی محمد کامران - 7
حاجی محمد کامران - 6
حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 3
حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 2
حاجی محمد کامران - شیرآغا و شیرین گل پرسوز / 1
حاجی محمد کامران - 5
حاجی محمد کامران - 4
حاجی محمد کامران - 3
حاجی محمد کامران - 2
حاجی محمد کامران - 1
Smart Women, Smart Power: The Future of Afghanistan
Rula Ghani Chats To TOLOnews About Her Work For Women
Artist Mariam Ghani, Daughter of Afghan President, Takes on U.S. Abuse from Guantanamo to Abu Ghrai
Afghanistan’s first lady Rula Ghani in conversation with Thomas Friedman
2015 Distinguished International Leadership Award: Ashraf Ghani; represented by Mariam Ghani
TED Talk: Ashraf Ghani on Rebuilding Broken States
President Karzai's speech at Oxford University, London (Dari)
ATN Debate, 2014 Presidential Election
Afghanistan 2014 Presidential Debate - BBC Media Action
Dr. Ashraf Ghani on his Personal Life
Middle East Peace Conference - Prof. Ashraf Ghani (1991)
Arabian Gulf History and Culture - Prof. Ashraf Ghani (1990)
یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر - 2
یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر - 1
یونان، اما محل تن فروشی برای مردان مهاجر
صادق فطرت «ناشناس» - 44
صادق فطرت «ناشناس» - 43
صادق فطرت «ناشناس» - 45
صادق فطرت «ناشناس» - 42
صادق فطرت «ناشناس» - 41
صادق فطرت «ناشناس» - 40
صادق فطرت «ناشناس» - 39
صادق فطرت «ناشناس» - 38
صادق فطرت «ناشناس» - 37
صادق فطرت «ناشناس» - 36
صادق فطرت «ناشناس» - 35
صادق فطرت «ناشناس» - 34
صادق فطرت «ناشناس» - 33
صادق فطرت «ناشناس» - 32
صادق فطرت «ناشناس» - 31
صادق فطرت «ناشناس» - 30
صادق فطرت «ناشناس» - 29
صادق فطرت «ناشناس» - 28
صادق فطرت «ناشناس» - 27
صادق فطرت «ناشناس» - 26
صادق فطرت «ناشناس» - 25
صادق فطرت «ناشناس» - 24
صادق فطرت «ناشناس» - 23
صادق فطرت «ناشناس» - 22
صادق فطرت «ناشناس» - 21
صادق فطرت «ناشناس» - 20
صادق فطرت «ناشناس» - 19
صادق فطرت «ناشناس» - 18
صادق فطرت «ناشناس» - 17
صادق فطرت «ناشناس» - 16
صادق فطرت «ناشناس» - 15
صادق فطرت «ناشناس» - 14
صادق فطرت «ناشناس» - 13
صادق فطرت «ناشناس» - 12
صادق فطرت «ناشناس» - 11
صادق فطرت «ناشناس» - 10
صادق فطرت «ناشناس» - 9
صادق فطرت «ناشناس» - 8
صادق فطرت «ناشناس» - 7
صادق فطرت «ناشناس» - 6
صادق فطرت «ناشناس» - 5
صادق فطرت «ناشناس» - 4
صادق فطرت «ناشناس» - 3
صادق فطرت «ناشناس» - 2
صادق فطرت «ناشناس» - 1
فرهاد دریا / شعر قهار عاصی
زنده یاد قهار عاصی - 6 / در مستند «گذر»
زنده یاد قهار عاصی - 5 / در سگ جنگی های داخلی
زنده یاد قهار عاصی - 5
زنده یاد قهار عاصی - 4 / در سگ جنگی های داخلی
زنده یاد قهار عاصی - 3
زنده یاد قهار عاصی - 2
زنده یاد قهار عاصی - 1
Marine Female Engagement Teams - A voice for Afghan women
Female Marine wounded in Afghanistan - Awarded Purple Heart
Mementos get Marines through their deployment to Afghanistan
Female Marines in Afghanistan
Female Engagement Team 13 opens school in Afghanistan
Female Engagement Team discusses community relations in Afghanistan
Toward the Sounds of Chaos: Operation Moshtarak - Female Engagement Teams
Female Engagement Team in Helmand Province
NATO in Afghanistan - The women of Gereshk celebrate International Women's Day 2011
Female Engagement Team Meets with Local Afghan Women
Female Engagement Team Gorbuz District
Female Engagement Team
Army's Female Engagement Teams in Regional Command South Training
US Army Female Engagement Team in Afghanistan
american woman army speaking nice pashto
U.S. Army Female Soldiers in Afghanistan
Behind The Scenes With Cheryl Cole In Afghanistan
American female soldier dancing "Parde Awal."
Pathan dance with British girl tourist
american girl in afghanistan sabir
Al Jazeera Correspondent - Growing Up Guantanamo
Fault Lines - One Day in Charkh
Fault Lines - This is Taliban country - 1
Fault Lines - This is Taliban Country
The Taliban's War on Women
The Girls of the Taliban - Featured Documentary
Love Crimes of Kabul - Documentary - Afghanistan
Mädchenhandel in Afghanistan - Doku
Afghanistan: No Country for Women - 101 East
Meet The Real People Of Afghanistan (2014)
'They prefer boys in Afghanistan': Dancing bachas recruited for sex (RT Documentary)
Afghanistan: Cut From Different Cloth - Burqas and Beliefs
Noel and Munita Afghan Hindu Wedding Reception - Virginia - U.S.A.
Afghan women life in United States show 23.03.2012
Afghan Community participation in Australia Day & Arif Haleemy Interview
"Afghan Cameleers in Australia 1860-1920" August 2013.
History of the Muslim Cameleers of Australia
Kbora Ali is the first Afghan refugee to join the ADF - Behind the News
Afghanistan's Secret Billion Dollar Emerald Mines
Al Qaeda's Fight In Afghanistan
Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 1 of 3
Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 2 of 3
Russia in Afghanistan 1979 to 1989 - Part 1 of 3
Fields Of Armour Afghanistan The Bear Trap Documentary
Russia's Hind Helicopter Gunship in Afghanistan (Full Documentary)
AFGAN: The Soviet Experience (1989) - Documentary on the Soviet-Afghan War
THE FEATURE FILM "AFGHAN: HUNTING FOR STINGER"
An Extraordinary Life Story: From Soviet–Afghan Veteran to Russian Orthodox Christian Priest
Soviet Soldier, Missing for 33 Years, Found in Afghanistan
The Last Soviet in Afghanistan
Soviet Afghan War Song " Drivers of Kamaz " English Lyrics
Soviet Afghan War Song " Caravan " English Lyrics
Soviet Afghan Era Russian War Song "Orders Arrived"
Soviet Afghan Russian War Song "Black Tulip"
Afghan breakdown / Афганский излом - Michele Placido
Khuda Gawa full movie
Pashtun or Pathan of Bollywood
Afghan of Bollywood - Pashtun
Shahrukh Khan's Real Llife Story
Shahrukh Khan family in Pakistan Peshawar
Shahrukh Khan says that he is pathan.. pashton fom Pakistan
Zarine Khan bollywood Actress says that I am pathan
Kader Khan Indian (Afghan) Interview in PASHTO 2012
Shah Rukh Khan says I am Afghan Pathan,
Shahrukh Khan says please don't mention my age
Shahrukh Khan Family Psh by MeHdi 2011
Shah Rukh Khan Home in Peshawar (Qissa Khwani Bazar)
Shahrukh king khan 4 all - shahruk khan family in peshawar
Peshawar very rare video
Peshawar / Sweet Memories of Peshawar (1840-1970)
Peshawar / Rare Old Video: Peshawar City, British India
Peshawar City Very Old and Rare Video
bukhara - amir Olimhon haqidagi filmdan parcha
bukhara - Дорога в Мекку
bukhara - Бухарские евреи - история и этнография (документальный фильм).
bukhara - Эмир Бухарский Сеид Абдул Ахад хан
old photos Bukhara and bukharians 18-20 century
Rambo 3 : Rambo 1988 || Sylvester Stallone, Richard Crenna
Cold War- Conclusions [E24/24]
Cold War - The Wall Comes Down [E23/24]
Cold War - Star Wars [E22/24]
Cold War - Spies [E21/24]
Cold War - Soldiers of God [E20/24]
Cold War - Freeze [E19/24]
Cold War - Backyard [E18/24]
Cold War - Good Guys Bad Guys [E17/24]
Cold War - Detente [E16/24]
Cold War - China [E15/24]
Cold War - Red Spring The Sixties [E14/24]
Cold War - Make Love Not War The Sixties [E13/24]
Cold War - MAD [E12/24]
Cold War - Vietnam [E11/24]
Cold War - Cuba [E10/24]
Cold War - The Wall [E9/24]
Cold War - Sputnik [E8/24]
Cold War - After Stalin [E7/24]
Cold War - Reds [E6/24]
Cold War - Korea [E5/24]
Cold War - Berlin [E4/24]
Cold War - Marshall Plan [E3/24]
Cold War - Iron Curtain [E2/24]
Cold War - Comrades [E1/24]
CNN, Cold War, Soldiers of God, Afghanistan
The Last Shah - Iran History - BBC Documentary (Ben Kingsley Narration)
A History of Iran: From the 1979 Islamic Revolution to Ayatollah Khomeini's Death (1989)
Iranian Revolution 1979
History of the 1979 Iranian revolution
Iranian Revolution Documentary
America in the 20th Century The Cold War
History Channel Documentary Greatest Secrets of the Cold War
آهنگ «پیروزی» / گروهی - دری افغانی
رپ «گپ» / بیژن ظفرمل - دری افغانی
فلم هنری افغانی «عروج» - 2
فلم هنری افغانی «عروج» - 1
Afghanistan before the Wars (14 of 14)
Afghanistan before the Wars (13 of 14)
Afghanistan before the Wars (12 of 14)
Afghanistan before the Wars (11 of 14)
Afghanistan before the Wars (10 of 14)
Afghanistan before the Wars ( 9 of 14)
Afghanistan before the Wars (8 of 14)
Afghanistan before the Wars (7 of 14)
Afghanistan before the Wars (6 of 14)
Afghanistan before the Wars (5 of 14)
https://youtu.be/eQF6NtUa9rw
Afghanistan before the Wars (3 of 14)
Afghanistan before the Wars (2 of 14)
Afghanistan before the Wars (1 of 14)
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 8
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 7
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 6
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 5
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 4
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 3
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 2
سریال افغانی «د کوندی زوی» - 1
فلم هنری افغانی «مزرعه ی سبز»
مستند «جنگ برای اسد» / لشکر جنگجویان خارجی ایران
لشکر فاطمیون؛ نیرو های افغان سپاه قدس
AfghanStar Documentary / مستند ستاره افغان
فلم هنری افغانی «شیر آغای دغلباز»
فلم هنری افغانی «مهاجرت شیرآغا و شیرین گل»
رویا - 3
رویا - 2
رویا - 1
بُز چینی - انیمیشن افغانی
آهنگ عربی - مونا عبدالغنی / 2
آهنگ عربی - مونا عبدالغنی / 1
آهنگ روسی - ناتاشا
فیشن شو / آهنگ هنگامه
سرانجام - 4
سرانجام - 3
سرانجام - 2
سرانجام - 1
نقطه ی نیرنگی - 8
نقطه ی نیرنگی - 7
نقطه ی نیرنگی - 6
نقطه ی نیرنگی - 5
نقطه ی نیرنگی - 4
نقطه ی نیرنگی - 3
نقطه ی نیرنگی - 2
نقطه ی نیرنگی - 1
افغانستان در آیینه ی حقایق - 2
افغانستان در آیینه ی حقایق - 1
فلم هنری «همسایه» - روایتی از قتل عام افغانان در اردوگاه سفید سنگ در ایران
مطیع الله تراب - تجلیل در تلویزیون ژوندون
انجنیر حکمتیار - مصاحبه با تلویزیون شمشاد
انجنیر حکمتیار - مصاحبه با تلویزیون ژوندون
Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_4-4
Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_3-4
Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_2-4
Zhwandoon TV "Picture speaks - ژوندون "تصویر خبري کوی -Part:1_1-4
مولانا جلال الدین حقانی - 2 / گفت و گو با مزاری
مولانا جلال الدین حقانی - 1
حزب اسلامی افغانستان - 8 / پیرامون مسعود
جریان کامل مراسم امضای توافقنامهء صلح میان حکمتیار و غنی
انجنیر حکمتیار - در کنر
حزب اسلامی افغانستان - 7
حزب اسلامی افغانستان - 6
حزب اسلامی افغانستان - 5
حزب اسلامی افغانستان - 4
حزب اسلامی افغانستان - 3
حزب اسلامی افغانستان - 2 / 44 سال تاسیس
حزب اسلامی افغانستان - 1
انجنیر حکمتیار
طالبان - 15
طالبان - 14
طالبان - 13 / مولانا داد الله - 2
طالبان - 13 / مولانا داد الله
طالبان - 12
طالبان - 11
طالبان - 10
طالبان - 9
بدری کاروان - 2
بدری کاروان - 1
U.S. Marines In Sangin, Afghanistan
Son of a Lion (Pashto - English) Movie
afghanistan Taliban new full movie 2016 taliban Full Faith(11) 2016
Al Emarah studio / Camp Umar ibn Khattab
Al Emarah studio / Badri Lashkar
Al Emarah studio / Umari Lashkar Baiat Final
Al_Emarah Studio - umari_lashkar
Al Emarah studio - ‘Epic battles of Kunar’ -No 48
Al Emarah studio (no.41) - Covenant
طالبان - 8 / مستند «عمری»
د وفا یون - 7
د وفا یون - 6
د وفا یون - 5
د وفا یون - 4
د وفا یون - 3
د وفا یون - 2
د وفا یون - 1
طالبان - 7 / رسم گذشت
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 8
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 7
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 6
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 5
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 4
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 3
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 2
زندان گوانتانامو / استاد یاسر - 1
طالبان - 6
طالبان - 5
د حماسو ډگر
طالبان - 4
د کندهار فدایان - 4
د کندهار فدایان - 3
د کندهار فدایان - 2
د کندهار فدایان - 1
طالبان - 3
فاتح کاروان - 7
فاتح کاروان - 6
فاتح کاروان - 5
فاتح کاروان - 4
فاتح کاروان - 3
فاتح کاروان - 2
فاتح کاروان - 1
طالبان - 2
طالبان - 1
آهنگ «من آمده ام» / گوگوش - دری ایرانی
برهان الدین ربانی از زبان خودش
برهان الدین ربانی در پاکستان
الخائن برهان الدين رباني في مكتب إرشاد الإخوان
لقاء اليوم - برهان الدين رباني
مباشر مع..برهان الدين رباني..الانتخابات الرئاسية
The War in Afghanistan - Documentary
Inside Story. Lost treasures of Kabul. Afghanistan's documentary
Historic interview with Hamid Karzai
Lecture by Hekmat Karzai: Afghanistan Beyond 2014
BLACK AND WHITE: Ex-President Karzai On His Presidential Journey
Full Interview with Hamid Karzai
Vote Afghanistan (Political Documentary) - Real Stories
911 the War in Afghanistan (Full Documentary)
مستند «حامد کرزی»
Afghan Overdose. Inside opium trade
فلم هنری افغانی «اسامه» - 2003
Kabul Express (2006) Full MOvie
Escape from the Taliban
Vida Samadzai....Live Interview-Miss Afghanistan..part No 2
Vida Samadzai....Live Interview-Miss Afghanistan..part No 1
Vida Samadzai's hot photoshoot - Bollywood News Villa.flv
Vida Samadzai Looking in Blue Gown
Afghan Models 2014 - Official Teaser
Vida Samadzai-Ms. America 2005-06 photo shoot
Top 10 Most Beautiful Afghan Women
Azita ghanizada - 3
Azita ghanizada - 2
Azita ghanizada - 1
hammasa kohistani - 4
hammasa kohistani - 3
hammasa kohistani - 2
hammasa kohistani - 1
I knew bin Laden Part 2
I Knew Bin Laden: Part 1
Osama bin Laden - War on Terror (From Life to Death)
Origin of Al Qaeda | Osama bin Laden in the Soviet-Afghan War (1979-1989)
Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 4)
Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 3)
Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 2)
Shaheed Gen Zia ul Haq, Funeral (Part 1)
Documentary on Zia-UL-Haq Death - Pak One - FacesOfPakistan
محمد عمر - مستند اردو
محمد عمر - آخرین مصاحبه ی رهبر طالبان
محمد عمر - شعر پشتو در وصف رهبر طالبان
د قیام حق جبهه
فتح خوست - بزرگ ترین موفقیت جنگی مجاهدین افغان
Rundschau Swiss TV 17 12 1985 Khost Afghanistan
انجنیر حکمتیار - سفر به ترکیه
انجنیر حکمتیار - خطابه برای مهاجرین افغان در چترال
انجنیر حکمتیار - رجب طیب اردوغان
Nainawaz Documentary by Farida Anawari - Part 2
Nainawaz Documentary by Farida Anwari - Part 1
احمد ظاهر - کنسرت لایف در ایران
احمد ظاهر - مصاحبه
احمد ظاهر - تشییع جنازه
احمد ظاهر - فلم استثنایی رنگه
آهنگ «لیلی جان» - احمد ظاهر / دری افغانی
آهنگ «خدا بود یارت» - احمد ظاهر / دری افغانی
هوتل کابل - مود لباس / قبل از 7 ثور
Good Morning, Afghanistan (Documentary of 2002 about the Battle of Qala-I-Jangi)
عبدالرشید دوستم - جنگ قیصار / تپه های نهرین
جنرال دوستم کیست؟
احمد شاه مسعود - اعترافات
احمد شاه مسعود - تفرقه و سمت، مردود اند
Ahmad Shah Massoud Entretien avec Christophe de Ponfilly
Sutara TV: Death Anniversary of Ahmad Shah Massoud
احمد شاه مسعود - سخنرانی صوتی
Ahmad Shah Massoud - Support of Pashton people part 1
Ahmad Shah Massoud - Support of Pashton people part 2
احمد شاه مسعود - مزاری و دوستم، مزدوران ایران و اوزبیکستان
جنرال خدای داد هزاره - سخنرانی در خارج از افغانستان
احمد شاه مسعود - پیوند ها با I.S.I
احمد شاه مسعود - مستند فرانسوی «مسعود افغان»
احمد شاه مسعود - مستند «مسعود و صلح»
احمد شاه مسعود و حکمتیار - جنایات جنگی
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 10 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 9 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 8 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 7 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 6 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 5 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 4 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 3 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 2 of 10)
Guide to Afghanistan: The Adventures of a KL-ite (Part 1 of 10)
آخرین یهودی در افغانستان
احمد شاه مسعود - فحاشی یک سگ تنظیمی در مورد پشتون ها
سیلی غفار - جواب به سیمین حسن زاده
سیلی غفار - مبارزه، راه‌های پُر پیچ و خم زیادی دارد که باید بگذرانیم!
سیلی غفار - 7 و 8 ثور، دو روز ننگین
ملالی جویا - سفر به آمریکا
ملالی جویا - ولسی جرگه
ملالی جویا - به عبارت دیگر
بلقیس روشن - جواب به نماینده ی عبدالله عبدالله
بلقیس روشن - جواب به محمد محقق
احمد شاه مسعود - گفت و گو با برادر انجنیر حکمتیار - 2
احمد شاه مسعود - گفت و گو با برادر انجنیر حکمتیار - 1
احمد شاه مسعود - پیمان با اتحاد شوروی
احمد شاه مسعود - 1992
احمد شاه مسعود - مداخله ی ایران و مزدوری عبدالعلی مزاری
شهید محمد داوود - سخنرانی در نخستین لویه جرگه ی جمهوریت
کابل - 1352
داکتر عبدالله عبدالله در جنگ های داخلی
داکتر نجیب الله - سرنوشت
هیله نجیب (دختر داکتر نجیب الله)
فتانه نجیب - همسر داکتر نجیب الله / 2
فتانه نجیب - همسر داکتر نجیب الله / 1
داکتر نجیب الله - بینن سیوان
محمد اسحاق توخی (رییس دفتر داکتر نجیب اللہ)
دختر زره پوش (کبرا حاتمی)
داکتر نجیب الله - سخنرانی استعفا
عبدالرشید دوستم - مراسم رسم گذشت
داکتر نجیب الله - سفر به اتحاد شوروی
یگانه اعدام علنی جنایتکاران تنظیمی از سوی جنایتکاران - حاکمیت ربانی
داکتر نجیب الله - گزارش تلویزیون طلوع
داکتر نجیب الله - بازداشت و اعدام
جنگ های داخلی - 3
جنگ های داخلی - 2
جنگ های داخلی - 1
با گذشت دو دهه،‌ هنوز از زخم های افشار، خون می‌چکد
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 6
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 5
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 4
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 3
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 2
فریاد مردم از سگ جنگی های داخلی - 1
ملیشه های دوستم (گلم جمع) در مکروریان - کابل
ترور احمد شاه مسعود
استاد محمد اسماعیل یون - 8
استاد محمد اسماعیل یون و تهدید احمقانه ی عبدالحفیظ منصور
ژورلیدونه - 2 / پیرامون اعتراضات مزدوران ایرانی در پوهنتون کابل
ژورلیدونه - 1 / پیرامون اعتراضات مزدوران ایرانی در پوهنتون کابل
ژورلیدونه - 4 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
ژورلیدونه - 3 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
ژورلیدونه - 2 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
ژورلیدونه - 1 / استاد یون، جنرال طاقت و افغان مل
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 6
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 5
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 4
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 3
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 2
استاد محمد اسماعیل یون و عبدالحفیظ منصور - 1
استاد محمد اسماعیل یون - 7 / پیرامون عطا محمد نور - 2
استاد محمد اسماعیل یون - 6 / پیرامون عطا محمد نور - 1
استاد محمد اسماعیل یون - 5 / پاسخ به حسن خان پاکستانی
استاد محمد اسماعیل یون - 4
استاد محمد اسماعیل یون - 3
استاد محمد اسماعیل یون - 2
استاد محمد اسماعیل یون - 1
مستند روسی «افغان»
نور محمد تره کی در اتحاد شوروی
ببرک کارمل در اتحاد شوروی - 1980
ببرک کارمل در ارگ
ببرک کارمل - تشییع جنازه
در حاکمیت ببرک کارمل
ببرک کارمل - تجلیل از روز جهانی کارگر
ببرک کارمل در آخرین روز های زنده گی در حیرتان - بلخ
عبدالرشید دوستم در محفل دختران رقاصه
سفر بریژنف به کابل - 1342
نخستین روز پس از هفت ثور
مصاحبه ی ببرک کارمل - انگلیسی - 1359
پنجشیر در ریاست جمهوری ببرک کارمل
Dr Najibullah in Bilgrade - 1989
غربت - 2
غربت - 1
فلم هنری افغانی «رابعه ی بلخی»
شکست محاصره
دختری با پیراهن سفید - 5
دختری با پیراهن سفید - 4
دختری با پیراهن سفید - 3
دختری با پیراهن سفید - 2
دختری با پیراهن سفید - 1
گناه - 9
گناه - 8
گناه - 7
گناه - 6
گناه - 5
گناه - 4
گناه - 3
گناه - 2
گناه - 1
مرد ها ره قول اس
ناوې - افغان هنري فلم
خاک و خاکستر
فرار / فلم هنری افغانی - 8
فرار / فلم هنری افغانی - 7
فرار / فلم هنری افغانی - 6
فرار / فلم هنری افغانی - 5
فرار / فلم هنری افغانی - 4
فرار / فلم هنری افغانی - 3
فرار / فلم هنری افغانی - 2
فرار / فلم هنری افغانی - 1
فلم هنری افغانی «رد پا» - 6
فلم هنری افغانی «رد پا» - 5
فلم هنری افغانی «رد پا» - 4
فلم هنری افغانی «رد پا» - 3
فلم هنری افغانی «رد پا» - 2
فلم هنری افغانی «رد پا» - 1
نخستین سال حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق
رسم گذشت - 1367
Interview With Fatana Najib Wife Of Dr Najibullah
په شمال کې د شهيد ډاکټر نجيب الله وينا
شهید داکتر نجیب الله، آخرین و بهترین رییس جمهور
Dr. Najibullah, the former President of Afghanistan Part 02
Dr. Najibullah, the former President of Afghanistan Part - 01
shafee 8
Shafee 7
shafee 6
Shafee 5
Shafee 4
Shafee 3
Shafee 2
Shafee 1
baba mazari rahbar e hazara ( part 4 ).wmv
baba mazari rahbar e hazara part 3
baba mazari rahbar e hazara ( part 2 ).wmv
baba mazari rahbar e hazara ( part 1 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 6 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 5 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 4 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 3 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 2 ).wmv
Baba Mazari West Kabul ( part 1 ).wmv
baba mazari ( afshar part 5 ).wmv
baba mazari ( afshar part 4 ).wmv
baba mazari ( afshar part 3 ).wmv
baba mazari ( afshar part 2 ).wmv
baba mazari ( afshar part 1 ).wmv
Baba Mazari ( part 3 ).wmv
Baba Mazari ( part 2 ).wmv
Baba Mazari ( part 1 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 8 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 7 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 6 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 5 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 4 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 3 ).wmv
Hazara Fighter- Hezb e wahdat ( part 1 ).DAT
Man Of History & Father Of Hazaras Part 4 of 4 - HazaragiTV
Man Of History & Father Of Hazaras Part 3 of 4 - HazaragiTV
Man Of History & Father Of Hazaras Part 2 of 4 - HazaragiTV
Man Of History & Father Of Hazaras Part 1 of 4 - HazaragiTV
دو روز پی در پی - 20
دو روز پی در پی - 19
دو روز پی در پی - 18
دو روز پی در پی - 17
دو روز پی در پی - 16
دو روز پی در پی - 15
دو روز پی در پی - 14
دو روز پی در پی - 13
دو روز پی در پی - 12
دو روز پی در پی - 11
دو روز پی در پی - 10
دو روز پی در پی - 9
دو روز پی در پی - 8
دو روز پی در پی - 7
دو روز پی در پی - 6
دو روز پی در پی - 5
دو روز پی در پی - 4
دو روز پی در پی - 3
دو روز پی در پی - 2
دو روز پی در پی - 1
در امتداد فاجعه ی سقوط - 5
در امتداد فاجعه ی سقوط - 4
در امتداد فاجعه ی سقوط - 3
در امتداد فاجعه ی سقوط - 2
در امتداد فاجعه ی سقوط - 1
جواب بچه های افغان به رپ توهین آمیز و ضد افغانی «زئوس» ایرانی
رپ عالی افغانی در پاسخ به رپ توهین آمیز «هیچ کس خر» ایرانی ها
مستند «توهين به افغان ها در پاسگاه نيروي انتظامي در ایران»
اشک های دختر افغان از توهین ها در ایران
برنامه ی «دختر شایسته ی سال» - 1990 / کابل
آهنگ «فرشته جان» / فرهاد دریا - دری افغانی
آهنگ «لیلی» / فرهاد دریا - دری افغانی
آهنگ «بلندی ها هوای تازه دارد» / فرهاد دریا - دری افغانی
آهنگ «صنم» / فرهاد دریا - دری افغانی
آهنگ «ای صنم!» / صدرالدین آیین - دری تاجیکی
آهنگ «من مرد تنهای شبم» / حبیب - دری ایرانی
آهنگ انقلابی «یار دبستانی من» روی تصاویر آشوب / فریدون فروغی - دری ایرانی
آهنگ انقلابی «یار دبستانی من» / فریدون فروغی - دری ایرانی
آهنگ «آی من و آی من ... » / گروه باران - دری افغانی
آهنگ «خلوتی کو ... » / فرهاد دریا - دری افغانی
آهنگ «وطندار گلم عیدت مبارک» / گروه باران - دری افغانی
رپ «ناقص العقل» - سوسن فیروز / دری افغانی
رپ پشتوی سوسن فیروز
حمید رحیمی، بوکسر معروف افغان در آلمان
عباس علی زاده، معروف به بروس لی افغان
شکرالله، بدنساز هلمندی افغان با دو بار لقب مستر افغانستان
ستاره (فاطمه حسین زاده) / دری افغانی
زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه
استاد ناصر پورپیرار و توضیحات تاریخی برای محصلان
جایگزینی تفکر علمی و منطق بر احساسات و تعصب
دروغ و تظاهر، زیانبارترین عامل عقب افتاده گی
جلسه ی سوال و جواب احمد شاملو با محصلان پوهنتون برکلی
تختگاه هیچ کس - قسمت 16 و پایانی
تختگاه هیچ کس - قسمت 15
تختگاه هیچ کس - قسمت 14
تختگاه هیچ کس - قسمت 13
تختگاه هیچ کس - قسمت 12
تختگاه هیچ کس - قسمت 11
تختگاه هیچ کس - قسمت 10
تختگاه هیچ کس - قسمت 9
تختگاه هیچ کس - قسمت 8
تختگاه هیچ کس - قسمت 7
تختگاه هیچ کس - قسمت 6
تختگاه هیچ کس - قسمت 5
تختگاه هیچ کس - قسمت 4
تختگاه هیچ کس - قسمت 3
تختگاه هیچ کس - قسمت 2
تختگاه هیچ کس - قسمت 1
مجعولات مجلل - قسمت 12 و پایانی
مجعولات مجلل - قسمت 11
مجعولات مجلل - قسمت 10
مجعولات مجلل - قسمت 9
مجعولات مجلل - قسمت 8
مجعولات مجلل - قسمت 7
مجعولات مجلل - قسمت 6
مجعولات مجلل - قسمت 5
مجعولات مجلل - قسمت 4
مجعولات مجلل - قسمت 3
مجعولات مجلل - قسمت 2
مجعولات مجلل - قسمت 1
فراماسونری - سخنرانی دکتور علی اکبر «رائفی پور»
مستند «طوفان نوح» - قسمت 5 و پایانی
مستند «طوفان نوح» - قسمت 4
مستند «طوفان نوح» - قسمت 3
مستند «طوفان نوح» - قسمت 2
مستند «طوفان نوح» - قسمت 1
این نژاد آریایی تعریف اش چیست؟
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 2
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار - 1
مستند «زخم نشر» - قسمت 10 و پایانی
مستند «زخم نشر» - قسمت 9
مستند «زخم نشر» - قسمت 8
مستند «زخم نشر» - قسمت 7
مستند «زخم نشر» - قسمت 6
مستند «زخم نشر» - قسمت 5
مستند «زخم نشر» - قسمت 4
مستند «زخم نشر» - قسمت 3
مستند «زخم نشر» - قسمت 2
مستند «زخم نشر» - قسمت 1
اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 2
اولین نشست علمی آموزشی ویژه ی مدیران با استاد ناصر پورپیرار - 1
مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 2
مصاحبه ی شبکه ی «وصال» با استاد ناصر پورپیرار - 1
از کجا شروع شد؟
مستند «ابطال شناسنامه»
دو مستند «تختگاه هیچ کس» - «مجعولات مجلل»
Afghanistan War Documentary
Behind the scenes enemy lines in Afghanistan WAR 2016
National Geographic Documentary: New 2015 Afghanistan War Documentary Full Length US
Afghanistan War - US Forces in Heavy Fighting Clashes and Intense Combat Firefights with Taliban
The Day The West Invaded Afghanistan - Afghanistan War
Soviet war in Afghanistan (1979-1989)
Documentary Afghanistan war 2001 - 2011
GREATEST MYSTERIES: Soviet–Afghan Conflict 1979 - 1989 (720p)
تجلیل از نخستین سال کودتای 7 ثور - رسم گذشت و سخنرانی نور محمد «تره کی»
کابل در سال 1975 میلادی
جنگ اول افغان و انگلیس - ویکی پیدیا
افغانان در اسراییل
مستند فرانسوی از افغانستان میان سالیان 1960 - 1980
مستند هندی از افغانستان در سلطنت شاه محمد ظاهر - صدارت شاه محمود خان
اعلی حضرت شاه امان الله در مصر - 1929
اعلی حضرت شاه امان الله در ایتالیا - 1928
فلم هنری افغانی «مجسمه ها می خندند»
فلم هنری افغانی «شب جمعه» از مجموعه ی «روزگاران»
فلم هنری افغانی «قاچاقبران» از مجموعه ی «روزگاران»
فلم هنری افغانی «طلبگار» از مجموعه ی «روزگاران»
فلم هنری افغانی «مرد هاره قول اس»
فلم نیمه مستند افغانی «مانند عقاب»
فلم هنری افغانی «رابعه ی بلخی»
سفر ذوالفقار علی بهوتو به دعوت شهید سردار داوود به افغانستان
مصاحبه ی شهید سردار داوود در سلطنت اعلی شاه محمد ظاهر
آهنگ «آهوی من» - از میرمن رخشانه / دری افغانی
اعلی حضرت شاه امان الله و علیا حضرت ملکه ثریا در لندن - 1928
اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در کاخ سفید - 1963
اعلی حضرت شاه امان الله و علیا حضرت ملکه ثریا در آلمان
اعلی حضرت شاه امان الله در حال معاینه ی نیرو های دریایی بریتانیا - 1928
اعلی حضرت شاه امان الله در سفر ها به ترکیه و اتحادشوروی
شهید محمد داوود در ایران با آهنگ آتش از سوز دلم در سوختن آید هنوز / دری افغانی
اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در اتحادشوروی - 1957
اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در پوهنتون کابل - دهه ی 40 شمسی
هلمند، فیشن شو و مراسم عید در سلطنت اعلی حضرت شاه محمد ظاهر
اعلی حضرت شاه امان الله در فرانسه
دیدار اعلی حضرت شاه محمد ظاهر و اعلی حضرت شاه امان الله در ایتالیا
اعلی حضرت شاه محمد ظاهر در آمریکا - در ریاست جمهوری جان. اف کندی
مستند «سلطنت در هجرت» از زنده گی اعلی حضرت شاه محمد ظاهر
آهنگ «به تو چه!» - از شاهکار بینش پژوه / دری ایرانی
آهنگ «دا زمونږ زیبا وطن» - از زنده یاد استاد اول میر
ورود حبیب الله کله کانی و افرادش به کابل
آهنگ «ای هیواده! ای هیواده!» - از زنده یاد مسحور جمال
آهنگ «وطن، عشق تو افتخارم» - از استاد عبدالوهاب مددی / دری افغانی
سرود ملی افغانستان با متن دری و پشتو
تقابل و ستیز در توضیحات زنده یاد استاد ناصر پورپیرار
آهنگ «شایسته ترین پادشاهان» در وصف اعلی حضرت شاه محمد ظاهر / دری افغانی


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us