تحقیق در وجه اعجاز قرآن
(اعتقادات)
منصور پهلوان

زنده گی امام حسن ع جلد اول و دوم
(مردم)
زین العابدین رهنما

دنیای پس از مرگ
(حکایت و قصه)
موریس مترلینگ

مراقبه دو قلب
(اعتقادات)
استاد آرام

میدل مارچ جلد دوم
(حکایت و قصه)
نامعلوم