(ادبیات)

آموزش الفبای دری - پشتو ۳/۱۵
(آموزش)
انجنیر وحید دریاب

انستیزیولوژی،دسامانو تعقیم کوک او شاک
(تندرستی)
ډاکتر فرانک پولین

2/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو
(آموزش)
انجنیر وحید دریاب

15/15 ‬آموزش الفبای دری - پشتو
(آموزش)
انجنیر وحید دریاب