غزل در موسیقی چیست؟
(موسیقی)
نجیب سخی

نقش همزه در بیان و نگارش زبان دری
(دستور زبان)
نجیب سخی