ده پیشرفت عظیم تکنالوجی تا امروز (قسمت دوم)
(علم و تکنالوژی)
صالحه وهاب واصل

ده پیشرفت عظیم تکنالوجی تا امروز (قسمت اول)
(علم و تکنالوژی)
صالحه وهاب واصل

اعلیحضرت محمود ظاهر شاه (بابای ملت)
(سیاست)
صالحه وهاب واصل

اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود
(ادبیات)
دیپلوم انجنیر محمدقیس کبیر