چهره های سیاسی افغان
(تاریخ)
مصطفی عمرزی

معنی
(روابط انسانی)
مصطفی عمرزی

فاجعه ی سقوی دوم
(اسناد تاریخی)
مصطفی عمرزی

قبرستان امپراتوری ها
(سرگرمی)
مصطفی عمرزی

اتحاد شوروی در افغانستان
(اسناد تاریخی)
مصطفی عمرزی