در قلب کرملین
(حکایت و قصه)
محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی

تخت دهلي را فراموش مي كنم
(حکایت و قصه)
محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی

تا حصار پنتاگون
(حکایت و قصه)
محمد اسماعیل یون / ترجمه ی مصطفی عمرزی

صحبت هاي مغاره نشينان
(فکاهی)
مصطفی عمرزی

ويكفيلد / ناتانيل هاثورن
(مردم)
.