اسلام و شمشیر
(اعتقادات)
ناصر پورپیرار

فاجعه پوریم
(تاریخ)
ناصر پورپیرار

مروری به فحوای مجلدات هشت گانه تاملی در بنیان تاریخ ایران
(تاریخ)
ناصر پورپیرار

دوازده قرن سکوت
(سیاست)
ناصر پورپیرارا

پلی در گذشته !
(ادبیات)
ناصر پورپیرارا