سمت روشن جاده ها
(شعر)
سلیمان لایق

پښتانه په لنډیو کې (۲)
(مردم)
سلیمان لایق

پښتانه په لنډیو کې (۱)
(مردم)
سلیمان لایق

دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۱)
(ادبیات)
سلیمان لایق

دلنډیو ماخذونو ته یوه کتنه (۲)
(ادبیات)
سلیمان لایق