تأريخ علم و مؤرخ عالم است
(تاریخ)
داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان

بحران و نجات
(مجله)
محی الدین انیس

دیوان رحمت بدخشانی
(شعر)
رحمت بدخشانی

دبوعلی سینا بلخی ژوندلیک
(مردم)
ابوعبید جوزجانی

دره القاری
(شعر)
تحفه الآفار