راهنمای پیشگیری از کرونا
(تندرستی)
محمد شریف منصور

انقلاب شکوهمند سفید
(تاریخ)
محمد شریف منصور

تاریخچه پناهندگان به افغانستان
(تاریخ)
محمد شریف منصور

بیگانگان در افغانستان
(جنگ)
محمد شریف منصور

خورشید پشت ابر
(تاریخ)
محمد شریف منصور