اتوکد ۲
(آموزش)
نامعلوم

اتوکد
(آموزش)
نامعلوم

آموزش و زنده گی بهتر
(روابط انسانی)
Bertrand Russell

آموزش اعداد و شمارش
(آموزش)
انجنیر وحید دریاب

آس و پاس ها
(حکایت و قصه)
جورج اورول