زمونږ کلي اوبانډې ۹
(رسم و رواج)
سمیع الدین افغاني

زمونږ کلي اوبانډې ۷
(رسم و رواج)
سمیع الدین سعيد افغاني

زمونږ کلي اوبانډې ۸
(رسم و رواج)
سمیع الدین سعيد افغاني

زمونږ کلي اوبانډې ۶
(رسم و رواج)
سمیع الدین افغاني

زمونږ کلي اوبانډې ۴
(رسم و رواج)
سمیع الدین افغاني