حماسه جهاد
(مجله)
حامد نوید

ریشه یابی کلمه افغان
(تاریخ)
حامد نوید

حماسهء جهاد
(شعر)
حامد نوید

حماسهٔ جهاد
(شعر)
حامد نوید

نظری به نوشته های معلوماتی دربارۀ "بالا حصار" هرات
(تاریخ)
حامد نوید