نوشتن و نگارش
(تاریخ)
سید همایون شاه عالمی

دیوان سید همایون شاه عالمی
(شعر)
سید همایون شاه عالمی