خودآموز ترکمنی
(ادبیات)
مراد دوردی

زندگینامه کمال آتاتورک
(تاریخ)
ارد کین راس

کمک به افغانستان
(تاریخ)
کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

تشنه صدای تو خاموشم (احمدظاهر)
(مردم)
استاد ننگیالی

احمد شاه ازهر فیضیار
(مردم)
صبورالله سیاسنگ