کابل 6/1388
(مجله)
کابل

کابل 846/1370
(مجله)
کابل

طنز چیست
(ادبیات)
احمد خلیل مقدم

ماهنامه عرفان سال 87 شماره سوم سال 1386
(مجله)
وزارت معارف

د کابل پوهنتون پوهنیزه مجله لومری گنه کال 1387
(مجله)
ریاست نشرات