ادب ۴/۱۴
(مجله)
محمد حسین راضی

تاریخ ادبیات در ایران ۳/۹
(ادبیات)
ذبیح الله صفا

ادب
(مجله)
محمد حسین راضی

ظفرنامه کابلی ۳/۶
(شعر)
نامعلوم

ضمیمهٔ اردو کلیات نظم حالی
(ادبیات)
نامعلوم