شبها ارواح می آیند
(حکایت و قصه)
داکتر اسدالله حبیب