سپید اندام
(حکایت و قصه)
داکتر اسدالله حبیب

دستور زبان فارسی دری
(ادبیات)
داکتر اسدالله حبیب

شبها ارواح می آیند
(حکایت و قصه)
داکتر اسدالله حبیب