تأثير اسلام بر فلسفه و هنر
(اعتقادات)
علامه صلاح الدین سلجوقی

اسلام و هویت ملی ما
(سیاست)
خواجه بشيراحمد انصاري

زن در میزان فقه سیاسی اسلام
(اعتقادات)
خواجه بشيراحمد انصاري

ذهنیت قبیلوی
(تاریخ)
خواجه بشيراحمد انصاري

خ مثل خلافت (گفت و گویی با حزب التحریر)
(اعتقادات)
خواجه بشيراحمد انصاري