کلیات در موسیقی و ادبیات دری
(ادبیات)
داکتر اسدالله شعور