بابه های هنرمند ۳
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

بابه های هنرمند ۲
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

بابه های هنرمند ۱
(موسیقی)
داکتر اسدالله شعور

بابه های هنرمند در موسیقی سده ی بیستم افغانستان
(تاریخ)
داکتر اسدالله شعور

کلیات در موسیقی و ادبیات دری
(ادبیات)
داکتر اسدالله شعور