مردم افغانستان
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدی

افغانستان در گرداب تشنج
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدی

ترکیب قومی نفوس افغانستان
(تاریخ)
دوکتور نوراحمد خالدی

A Journey from Bengal to England 2/2
(تاریخ)
Georges Forster

A Journey from Bengal to England 1/2
(تاریخ)
Georges Forster