څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

کتابخانۀ دانشنامۀ افغان
Afghanpedia Libraries
()انبار کتابهای انجنير خليل الله معروفی
- ادبیات [46] -
 از جهیل پنجابی تا جهیل عربی 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۰) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۱) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۲) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۳) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۴) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۵) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۶) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۷) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۸) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۱۹) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۲۰) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۳) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۴) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۵) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۶) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۷) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۸) 
 اصطلاحات عامیانهٔ کابلی (۹) 
 انارشی ادبی در متن دری مسوده قانون اساسی 
 برادر زاده ناخواسته دویش دریادل یا "دریادلی" 
 برادرزاده ناخواسته٬ درویش دریادل 
 بهار بهاران، بهاری از پی پائیز ها 
 ترجمانان جست و ترجمه های نادرست سود و زیان ترجمه 
 ترجمانان چست و ترجمه های نادرست 
 درد در کجا و باد و بخارش در کجا 
 درد در کجا و باد و بخارش در کجا 
 درد در کجا و باد و بخارش در کجا؟ 
 درد در کجا و باد وبخارش از کجا 
 درد در کجا و باد وبخارش از کجا 
 دزد سر خود پر دارد و دروغگوی منطق ندارد 
 دکتاتوری فرهنگی ایران بر قلمرو زبان فارسی 
 دکتاتوری فرهنگی ایران بر قلمرو زبان فارسی 
 دیکتاتوری ایران بر قلمرو زبان فارسی 
 سَرَگی و دیرپائی لغات و اصطلاحات در زبان عاميانۀ دری 
 سَرَگی و دیرپائیِ لغات و اصطلاحات در زبانِ عاميانۀ دری 
 شبی که حنجره سحر آفرینی بینوا گشت 
 شبی که حنجره سحر آفرینی بینوا گشت 
 ضرورت مبر م به تدوين فرهنگِ لغات دری 
 عقده گشای شاعرانه 
 نمونه دری ناب 
 نمونۀ دری ناب 
 نه "استاد" و نه "استا ِد سخن"! 
 نه "استاد" و نه "استا ِد سخن"!!! 


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us