جلد کتاب خانقاه عشق
جلد  کتاب الماس شرق
جلد کتاب د ارګ ناویلې خبري
حنا بارکزی
حنا بارکزی