نسیم آر و بهار بده به ملک دلم
احمد محمود امپراطور
خدایا راه سعادت و نیک بختی را نصیب فرما
نو بهار از اره رسید
ز بعد مرگ من هرگز نگردی سرگردان