دری ایرانی
محمد شفیع رکین
آشوکا
شیرخان ناشر
محمود وراق هروی