فتانه نجیب
اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید
عبداللطیف جلالی
مسحور جمال
توریالی شفق