استاد عبدالسلام عزیزی
کاکه های کابل
د افغانستان پخواني پوهانو په زړه پورې انځور
چهادهی
گنجینه میرزکه