احمد یاسین فرخاري با استاد واصف باختری
احمد یاسین فرخاري با استاد اسحاق  نگارگر