سید جمال الدین افغان

سید جمال الدین افغان
انتقال جنازه سید جمال الدین افغان از کشور ترکیه که از راه سرحد تورخم (سرحد بین هندوستان و افغانستان) جسدش به افغانستان رسید و در محوطه پوهنتون کابل به خاک سپرده شد. در عکس بر علاوه سربازان و استقبال کننده ها محصلین و استادان فاکولته حقوق پوهنتون کابل در کنار موتر جنازه در تورخم دیده میشوند . سید جمال الدین افغانی در سال 1897 در شهر استانبول وفات کرد و بعد از سال 1948 م جسد با کابل انتقال یافت
UPLOADED ON: 11-April-2017
SOURCE: ادریس لطفی
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید